Wydawanie zaświadczeń o objęciu nieruchomości / działki obszarem rewitalizacji - koronawirus

Wydział/Jednostka prowadząca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Wymagane dokumenty

W związku z ogłoszeniem w Polsce  stanu epidemii do odwołania wprowadziliśmy zmiany w procedurach dotyczących składania wniosków oraz wydawania zaświadczeń o objęciu nieruchomości / działki obszarem rewitalizacji. 

W celu uzyskania zaświadczenia wymagane są następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia wg sporządzonego wzoru umieszczonego na stronie internetowej http://www.poznan.pl/rewitalizacja  (w załączniku),
 • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej,
 • oryginał pełnomocnictwa/oryginał upoważnienia osoby - w przypadku ustanowienia pełnomocnika/upoważnionej osoby, wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (jeśli dotyczy).

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć:

 • w skrzynce podawczej, która mieści się w przedsionku holu w budynku Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17.
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Opłaty

Wydanie zaświadczenia wiąże się z uiszczeniem:

 • opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł,
 • opłaty od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika w wysokości 17,00 zł (jeśli dotyczy).

Opłatę można uiścić:

 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:

Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych

61-706 Poznań

ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 • we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji (bez dodatkowych kosztów),
 • u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą Nr Nr LV/1009/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia (wpływu) wniosku o wydanie zaświadczenia.

ZWOLNIENIE Z OPŁATY SKARBOWEJ OD PEŁNOMOCNICTWA

(Załącznik do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r., część IV)

Podstawa upoważniająca do zwolnienia z opłaty skarbowej:

"Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:

poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów (...),

jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu."

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydawane jest w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

Odbiór zaświadczenia możliwy jest:

Z UWAGI NA SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ OSOBISTY ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ NIE JEST MOŻLIWY.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej,
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Środki odwoławcze rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu (al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. (+48) 61 670-40-31).

Inne informacje

więcej informacji...

Obowiązek informacyjny

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Gumna
ostatnia zmiana w dniu 2020-10-22 10:21 - Aktualizacja dot. sposobu załatwienia sprawy. (Aktualizacja)