Realizacja praw osób, których dane przetwarza UMP

Wydział/Jednostka prowadząca

Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa

Wymagane dokumenty

Zasady ogólne:

 1. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe posiada Urząd Miasta Poznania, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania danych, prawo usunięcia danych, tzw. "prawo do bycia zapomnianym", prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.  Osoba, której dotyczą dane, może zwrócić się do Prezydenta Miasta Poznania, jako właściciela jej danych osobowych, o realizację przysługujących jej praw.
 2. Wykonanie praw osoby, której dotyczą dane, może zostać ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.

Miejsce złożenia dokumentów

Sposób składania wniosku:

 1. w sposób tradycyjny - poprzez złożenie wniosku podpisanego własnoręcznie w sposób czytelny:
  • osobiście w Kancelarii lub Biurze Podawczym Urzędu,
  • przesłanie go za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań;
 2. elektronicznie - poprzez przesłanie wniosku elektronicznie:
  • z użyciem podpisu kwalifikowanego na adres: iod@um.poznan.pl
  • z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczą  (ESP) Urzędu Miasta Poznania na adres skrytki domyślnej /UMPoznan/SkrytkaESP powiązanejz formularzem pisma ogólnego do podmiotu publicznego za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP),
  • za pośrednictwem kanału komunikacyjnego, który już wcześniej został zweryfikowany przez Administratora (np. potwierdzenie adresu e-mail na etapie składania dokumentu papierowego);
 3. osobiste wniesienie wniosku - poprzez pobranie w biurze podawczym wnioskuw sprawie realizacji praw osób, których dotyczą dane i wrzucenie do urny na wnioski.

Opłaty

Złożenie wniosku co do zasady nie podlega opłacie, ale w przypadku, w którym jego realizacja przewyższa standardowe koszty administracyjne, np. wysokie koszty wysyłki, wydruku, kserokopii, nośnika cyfrowego, może zostać pobrana opłata ustalona w porozumieniu z wydziałem, do którego należy prowadzenie spraw związanych z obsługą zaopatrzeniową lub informatyczną.

Termin i sposób załatwienia

 1. Informacje o podjętych działaniach zostaną przekazane tak szybko, jak jest to możliwe, jednak nie później niż w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku do Urzędu.
 2. Urząd Miasta Poznania jest uprawniony do przedłużenia terminu realizacji wniosku o kolejne dwa miesiące z uwagi na jego skomplikowany charakter lub liczbę wniosków. Wówczas w terminie miesiąca od otrzymania wniosku informuje się osobę, której dotyczą dane, o przedłużeniu terminu i przyczynach opóźnienia.
 3. Jeśli wystąpią uzasadnione wątpliwości co do tożsamości wnioskodawcy, miejsc przetwarzania lub zakresu wniosku, Urząd Miasta Poznania jest uprawniony, na każdym etapie realizacji wniosku, do żądania od wnioskującego podania informacji uzupełniających.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Inne informacje

 1. Komunikację z wnioskodawcą w zakresie wykonywania jego prawa jest podejmowania po ustaleniu jego tożsamości.
 2. W celu ustalenia tożsamości wnioskodawcy i zakresu wniosku, osoba zainteresowana może złożyć wniosek za pośrednictwem umieszczonego do pobrania wzoru formularza o realizację prawa osoby, której dane dotyczą. 

Dopuszczalne jest także przyjmowanie wniosków sporządzonych przez osoby wnioskujące. Wówczas informacje uzupełniające niezbędne do właściwej weryfikacji tożsamości wnioskodawcy zostaną zebrane w ramach odrębnej korespondencji z wnioskującym.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO, w jednym lub w kilku z poniżej określonych celów:
  a) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym w celu obsługi wniosku o realizację prawa osoby, której dane dotyczą,
  b) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności takich jak: umożliwienie sprawnej obsługi wniosku, w tym komunikacji pomiędzy stronami, ustalenie lub dochodzenie roszczeń albo obrona przed roszczeniami.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach i w granicach określonych w rozdziale 3 RODO.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia wniosku o realizacje prawa podmiotu danych.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dyrektor Michał Łakomski
Data wytworzenia informacji: 2021-01-01 00:00
Opis zmian: Dodanie nowej sprawy w BCC (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2021-02-09 12:13