Udzielanie porad prawnych konsumentom

Wydział/Jednostka prowadząca

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Wymagane dokumenty

W celu ułatwienia konsumentom przedstawienia sprawy oraz usprawnienia pracy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów zaleca się wypełnienie wniosku. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć kserokopię wszystkich dokumentów, istotnych dla ustalenia stanu faktycznego i prawnego sprawy.

Inne informacje

1. Co można zrobić, gdy w zakupionym produkcie ujawni się wada?

Jeżeli wada towaru ujawni się w okresie dwóch lat od jego zakupu, konsument może towar reklamować u sprzedawcy, jako towar niezgodny z umową. Konsument powinien poinformować sprzedawcę o niezgodności towaru z umową w terminie dwóch miesięcy od dnia jej wykrycia i zażądać naprawy albo wymiany towaru na nowy. Jeżeli sprzedawca nie zostanie poinformowany o niezgodności towaru z umową w terminie, konsument utraci swoje uprawnienia.
Dodatkowym uprawnieniem jest możliwość reklamacji towaru na podstawie gwarancji. Gwarancja jest umową między kupującym a gwarantem, w której gwarant zobowiązuje się do usuwania wad bądź wymiany towaru, w określonym czasie. Ogół praw oraz tryb rozpatrywania reklamacji powinien zostać określony w karcie gwarancyjnej.
Należy pamiętać, że gwarancja i reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową to dwa różne i niezależne od siebie instrumenty. Wybór postępowania reklamacyjnego należy do konsumenta i jest on wiążący dla sprzedawcy.

2. Czy można zwrócić sprzedany towar, który mi nie odpowiada?

Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu. Zwrot zakupionej rzeczy może nastąpić tylko w przypadku postępowania reklamacyjnego. Wyjątkowo konsument może odstąpić w terminie 10 dni od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, umowy zawartej na odległość, umowy o kredyt konsumencki, umowy timesharingu (tj. umowy o korzystanie z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku). Ponadto zwrot rzeczy może nastąpić, jeżeli strony tak postanowiły.

3. Co powinna zawierać reklamacja?

Składając reklamację u sprzedawcy, konsument powinien opisać niezgodność towaru z umową oraz określić swoje żądanie (naprawa albo wymiana towaru na nowy). Dla celów dowodowych reklamację najlepiej sporządzić na piśmie.

4. Kiedy mogę żądać zwrotu pieniędzy?

Zwrotu pieniędzy można żądać w przypadkach, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie, bądź też wymiana albo naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności.

5. Czy naprawa albo wymiana powoduje wydłużenie gwarancji?

Naprawa albo wymiana towaru nie powoduje wydłużenia gwarancji chyba, że warunki gwarancji przewidują taką możliwość.

Metryczka

Opis zmian: dodanie kategorii (Aktualizacja)
Opublikował(a): Lidia Janas
Data i godzina publikacji: 2018-06-07 12:12