Wniosek do Rady Miasta Poznania

Wydział/Jednostka prowadząca

Biuro Rady Miasta

Wymagane dokumenty

Wniosek przedłożony w formie pisemnej.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski do Rady Miasta Poznania można wnieść w formie pisemnej:

 • pocztą, przesyłając na adres: Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań lub faksem, przesyłając na numer 61 8785341. Na kopercie można dodać dopisek: "Rada Miasta Poznania";
 • osobiście, pozostawiając dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17;
 • pocztą elektroniczną, przesyłając na adres: rm@um.poznan.pl;
 • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub Profilem Zaufanym, na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Urzędu Miasta Poznania.

Opłaty

Brak.

Termin i sposób załatwienia

Termin na rozpatrzenie wniosku został określony w art. 244 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z przywołanym przepisem, organ właściwy do załatwienia wniosku powinien załatwić wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Na podstawie art. 36 kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Rada Miasta Poznania na sesji podejmuje uchwałę w sprawie rozpoznania wniosku, w której uwzględnia bądź nieuwzględnienia jego postulatów.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) - w szczególności przepisy zawarte w dziale VIII, w art. 241-247;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);
 • Uchwała nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011 r. Nr 11, poz. 303 z późn. zm.) - w szczególności przepisy zawarte w załączniku nr 6 "Regulamin Rady Miasta", w rozdziale 6, w § 49-53.

Inne informacje

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

W przypadku braku właściwości Rady Miasta Poznania do rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 243 kodeksu postępowania administracyjnego w przeciągu 7 dni akta zostaną przekazane organowi właściwemu.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13. ust. 1. i ust. 2. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania, z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, którym jest postępowanie w sprawie skarg i wniosków.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do rozpatrzenia skargi lub wniosku.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane wyłącznie w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
Data wytworzenia informacji: 2024-04-15 00:00
Opis zmian: Publikacja opisu sprawy - wniosek do Rady Miasta Poznania (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Dawid Jasiewicz
Data i godzina publikacji: 2024-04-15 15:09