Zgłoszenie chęci zabrania głosu podczas sesji Rady Miasta Poznania

Wydział/Jednostka prowadząca

Biuro Rady Miasta

Podstawa prawna

 • Uchwała nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011 r. Nr 11, poz. 303 z późn. zm.) - w szczególności przepisy zawarte w załączniku nr 6 "Regulamin Rady Miasta", w rozdziale 1, w § 9.

Inne informacje

Prawo do zabrania głosu w trakcie sesji Rady Miasta Poznania podczas dyskusji nad danym punktem porządku obrad ma każdy, kto zgłosi Przewodniczącemu Rady Miasta chęć zabrania głosu:

 • osobiście,
 • w dniu sesji,
 • nie później niż przed rozpoczęciem danego punktu.

Wypowiedzi takich nie może być więcej niż 4 w danym punkcie obrad, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Czas trwania wypowiedzi wynosi nie więcej niż 7 minut.

Ze względów organizacyjnych zachęcamy do wcześniejszego zgłoszenia chęci zabrania głosu w trakcie sesji Rady Miasta Poznania, informując o tym fakcie Biuro Rady Miasta telefonicznie - tel. 61 878 5671, tel. 61 878 5312 - lub mailowo: rm@um.poznan.pl.

Uwaga: poinformowanie telefoniczne i/lub mailowe nie zwalnia z obowiązku zgłoszenia (potwierdzenia) Przewodniczącemu Rady Miasta Poznania chęci zabrania głosu w dyskusji zgodnie z powyższymi wytycznymi.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13. ust. 1. i ust. 2. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania, z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do rozpatrzenia skargi lub wniosku.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane wyłącznie w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: BRM
Data wytworzenia informacji: 2024-05-06 00:00
Opis zmian: Korekta językowa (Aktualizacja)
Opublikował(a): Dawid Jasiewicz
Data i godzina publikacji: 2024-05-06 15:58