Zgłoszenie urodzenia dziecka

Wydział/Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego

Opis sprawy w języku migowym 

Przejdź do opisu sprawy w języku migowym

Wymagane dokumenty

Szanowni Państwo,

w przypadku, gdy nie ma konieczności ustalenia ojcostwa, zachęcamy do dokonywania zgłoszenia urodzenia za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, jeżeli posiadacie Państwo podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.

Jeżeli przynajmniej jedno z rodziców dziecka jest cudzoziemcem, przed zarezerwowaniem wizyty prosimy o kontakt telefoniczny przez call center POZnan*KONTAKT 61 646 33 44.

Bezpośrednia obsługa klientów dotyczy wyłącznie osób, które wcześniej umówiły wizytę. Rezerwacji można dokonać:

 • przez Internet (LINK),
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod numer: 61 646 33 44.

Prosimy o przyjście do urzędu nie wcześniej niż na 10 minut przed terminem umówionej wizyty. W przypadku spóźnienia nie będzie możliwości pobrania biletu.

Prosimy o rezerwację jednego terminu do załatwienia jednej sprawy. Wizyty zarezerwowane niezgodnie z celem nie będą realizowane.

Obsługa klientów prowadzona jest na I piętrze - pokój 140.  Pobranie biletu jest możliwe wyłącznie w biletomacie na I piętrze.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują:

 • ojciec albo matka, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
 • przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki,

Zgłoszenia można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnik składa do akt pisemne pełnomocnictwo, zawierające dane mocodawcy, dane pełnomocnika oraz wskazanie danych, które zostaną wpisane do aktu urodzenia dziecka tzn. imię bądź imiona dziecka, imię ojca, jeżeli do aktu wpisywane są dane przesłaniające fakt nieustalonego ojcostwa oraz miejsce zameldowania dziecka.

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się:

 • w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka;
 • w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia bez konieczności wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty w urzędzie. W tym celu należy pobrać bilet z biletomatu umieszczonego na I piętrze, obok pokoju 140.

Zgłaszający przedstawia:

 • do wglądu - dowód osobisty lub paszport.

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest karta urodzenia/karta martwego urodzenia oraz protokół zgłoszenia urodzenia.

W przypadkach urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim proszę o zapoznanie się ze sprawą "Uznanie ojcostwa jednocześnie ze zgłoszeniem urodzenia/uznanie dziecka poczętego".

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Libelta 16/20, I piętro, sala 140

Opłaty

Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie. Jeżeli zgłoszenie urodzenia następuje przez internet, akt urodzenia sporządza się po przekazaniu do urzędu przez podmiot leczniczy karty urodzenia.

Po sporządzeniu aktu urodzenia wydaje się bezpłatnie:

 • 1 odpis skrócony aktu urodzenia;
 • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL;
 • zaświadczenie o zameldowaniu dziecka.

Podstawa prawna

 • art. 52 i następne ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Inne informacje

W Urzędzie Miasta Poznania istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza przysięgłego języka migowego.  W przypadku zaistnienia potrzeby skorzystania z usług tłumacza,  przed rezerwacją wizyty w urzędzie, uprzejmie prosimy o przesłanie informacji na adres: sc@um.poznan.pl. Pozwoli to na ustalenie dogodnego terminu wizyty dla wszystkich zainteresowanych stron.

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 - odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Prezydent Miasta Poznania.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem - Prezydentem Miasta Poznania można się skontaktować poprzez adres e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres:  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator - Prezydent Miasta Poznania - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres:  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka
 • sporządzenia aktu małżeństwa
 • sporządzenia aktu zgonu
 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa
 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia
 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion
 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym
 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego
 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą 
 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego
 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą 
 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach 
 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.
 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie
 • wydania dokumentów z akt zbiorowych
 • zameldowania
 • nadania numeru PESEL. 

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH

Dane z rejestru stanu cywilnego udostępnia Kierownik urzędu stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie - Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby. 

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat - akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat - akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Opis sprawy w języku migowym

BIP - Zgłoszenie urodzenia dziecka

Opis procedury

Czas trwania: 03:55

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Konarski
Data wytworzenia informacji: 2024-01-26 00:00
Opis zmian: aktualizacja opisu sprawy (Aktualizacja)
Opublikował(a): Michalina Sobecka
Data i godzina publikacji: 2024-01-26 11:40