Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Postępowanie związane ze zgłoszeniami reguluje art. 83f ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jednolity tekst: Dz.U. 2017 r. poz. 2134 ze zm.), wprowadzony ustawą z dnia  11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2017 poz. 1074) i obowiązujący od dnia 17 czerwca 2017 r.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Ochrony Środowiska UMP, ul. Gronowa 22A, 61-655 Poznań

pokój 202 (sekretariat)  II piętro,  tel. (61) 878 40 53,   fax (61) 878 40 55

Informacje udzielane są przez pracowników wydziału na stanowisku ds. ochrony zieleni, pokój 106,  I piętro,  nr tel. (0-61) 878-40-63,

(0-61) 878-40-65, (0-61) 878-45-92.

Telefony czynne są od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 10.00 i 14.00 - 15.30

Jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, podanie należy kierować do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków,    Plac Kolegiacki 17,    61-841 Poznań  pokój 359 (sekretariat),  III piętro,  tel. (61) 878-54-52,   fax (61) 878-54-51.

W przypadku, gdy drzewa rosną na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, pod wnioskiem oprócz użytkownika ogrodu musi widnieć podpis Prezesa ROD.

Opłaty

Złożenie podania, załączników do podania i wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej.
Usunięcie drzew lub krzewów podlega opłacie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych.  Jej wysokość ustalana jest indywidualnie, a kwestia ewentualnego zwolnienia z opłaty jest roztrzygana w toku postępowania.

Termin i sposób załatwienia

Obowiązują godziny, w których możliwy jest kontakt telefoniczny z pracownikami Oddziału Ochrony Zieleni WOŚ UMP. Pracownicy dostępni będą pod nastepującymi numerami telefonów:,

 • 61 878 40 63,
 • 61 878 40 65,
 • 61 878 45 92.

wyłącznie od wtorku do piątku w godzinach: 8.00- 10.00 i 14.00- 15.30.

Sposób załatwienia sprawy - pracownicy oddziału ochrony zieleni przeprowadzają oględziny w terenie i po analizie zebranych materiałów przygotowują projekt stosownej decyzji.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jednolity tekst: Dz.U. 2017 r. poz. 2134 ze zm.), wprowadzony ustawą z dnia  11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2017 poz. 1074) i obowiązujący od dnia 17 czerwca 2017 r.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska UMP.

Inne informacje

Od dnia 1 stycznia 2016 r. kompetencje w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością Miasta Poznania - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu - przejmuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, którym jest wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz przyjmowanie zgłoszeń zamiaru ich usunięcia.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 14:14 - dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)