Skargi i wnioski

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Organizacyjny

Wymagane dokumenty

Złożenie skargi lub wniosku

Skargę lub wniosek można złożyć:

  • w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miasta Poznania,  pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań lub faksem przesyłając na numer 61 8785341
  • pocztą elektroniczną przesyłając na adres prezydent@um.poznan.pl,
  • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP)
  • osobiście, ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Poznania.

Skargę lub wniosek do protokołu przyjmą pracownicy Oddziału Skarg, Wniosków i Petycji (pl. Kolegiacki 17, pok. 22) bądź wyznaczeni przez dyrektora pracownicy wydziałów/ biur, w godzinach urzędowania: w poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek do piątku: 7:30-15:30

Uwaga!

  1. skargi i wnioski nie są przyjmowane telefonicznie
  2. skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy wnoszącego oraz jego adresu (tj. nazwy miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu oraz kodu pocztowego) nie będą rozpatrywane (skargi anonimowe).

Opłaty

Złożenie skargi lub wniosku jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia

Skarga lub wniosek zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Jeżeli sprawa nie zostanie załatwiona w terminie, składający skargę lub wniosek zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz nowym terminie  załatwienia sprawy.

Jeżeli Prezydent Miasta Poznania nie jest właściwy do rozpatrzenia złożonej skargi lub wniosku, to niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni, przekaże skargę lub wniosek właściwemu organowi, o czym składający zostanie poinformowany, albo Prezydent wskaże  organ, do którego skarżący powinien przesłać skargę.

Podstawa prawna

  • Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),
  • przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
  • przepisy Zarządzenie nr 63/2021/K Prezydenta Miasta Poznania w sprawie przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Poznania, 
  • Zarządzenie nr 37/2017/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 września 2017 r. w sprawie spotkań Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami.

Inne informacje

W sprawach skarg i wniosków przyjmują: Prezydent Miasta Poznania lub jego zastępcy, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta oraz dyrektorzy wydziałów i biur.

Prezydent przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków na pisemny wniosek, po ustaleniu terminu spotkania  w porozumieniu z dyrektorem Gabinetu Prezydenta.

Prezydent Miasta Poznania przyjmuje mieszkańców w sprawie skarg i wniosków także poza siedzibą Urzędu Miasta Poznania, podczas spotkań na terenie rad osiedli. Pierwszeństwo mają mieszkańcy osiedla, na terenie którego spotkanie się odbywa. Indywidualną rozmowę z Prezydentem Miasta Poznania poprzedza sporządzenie protokołu przez pracownika Oddziału Skarg, Wniosków i Petycji obecnego na spotkaniu.

Zastępcy Prezydenta przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki, w godzinach od 13:00 do 15:00, wg ustalonego planu. Spotkanie indywidualne z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem Miasta i Skarbnikiem Miasta poprzedza przygotowanie protokołu przyjęcia skargi lub wniosku. W tym celu trzeba osobiście udać się do Oddziału Skarg, Wniosków i Petycji (w dniu dyżuru, w godzinach pracy Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, parter, p. 22 tel. 61 8784394), gdzie - po przedstawieniu przez składającego skargę lub wniosek aktualnego w sprawie stanowiska dyrektora wydziału lub miejskiej jednostki organizacyjnej właściwych dla skargi lub wniosku - pracownik Oddziału sporządzi protokół przyjęcia skargi lub wniosku, w którym zapisze dane osobowe wnoszącego oraz zwięzły opis sprawy.

Kolejność przyjęć ustala pracownik Oddziału Skarg, Wniosków i Petycji.

Uwaga!

Brak aktualnego stanowiska w sprawie skutkuje odmową sporządzenia protokołu przyjęcia skargi lub wniosku i uniemożliwi indywidualne spotkanie.

Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta przyjmują interesantów wg zasad obowiązujących dla zastępców Prezydenta, w terminie ustalonym indywidualnie z sekretariatem Skarbnika lub Sekretarza Miasta.

Dyrektorzy wydziałów/biur lub ich zastępcy przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 11.00 do 17.00. Spotkanie następuje po przygotowaniu protokołu przyjęcia skargi lub wniosku sporządzonego przez pracownika wyznaczonego przez dyrektora wydziału/biura. Termin spotkania uzgadniany jest z sekretariatem wydziału.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13. ust. 1. i ust. 2. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania, z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, którym jest postępowanie
w sprawie skarg i wniosków.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

    a) dostępu do swoich danych osobowych,

    b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

    c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

    d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do rozpatrzenia skargi lub wniosku.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane wyłącznie w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Niegolewski
Data wytworzenia informacji: 2022-11-09 00:00
Opis zmian: zmiana danych w treści (Aktualizacja)
Opublikował(a): Krzysztof Niegolewski
Data i godzina publikacji: 2022-11-09 14:44