Wydział Organizacyjny (Or)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Wojciech Kasprzak
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
pok. 130 (I piętro), pok. 129 - sekretariat, tel. 61 878 5329, fax 61 878 5330
or@um.poznan.pl

Stanowiska specjalistyczne

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Wydział prowadzi sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania Urzędu, zapewnia administracyjną obsługę aktów prawnych i poleceń Prezydenta, koordynuje sprawy realizacji uchwał Rady, stanowisk komisji Rady, przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. Przyjmuje, rozpatruje i załatwia petycje, skargi i wnioski złożone do Prezydenta oraz koordynuje ich przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie w Urzędzie. Przygotowuje pełnomocnictwa i upoważnienia Prezydenta, a także upoważnienia Sekretarza i Skarbnika, prowadzi sprawy osobowe, rozwoju zawodowego pracowników, płacowe i socjalne oraz rozliczeń kosztów delegacji służbowych pracowników Urzędu. Wydział zapewnia protokolarną obsługę narad Prezydenta oraz obsługę sekretarską Sekretarza i Skarbnika. Koordynuje udzielanie informacji publicznej i realizuje zadanie związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Do Wydziału należą również sprawy Archiwum Zakładowego i Biblioteki Urzędu oraz nadzoru nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych w Urzędzie. Wydział prowadzi i koordynuje funkcjonowanie serwisów informacyjnych i internetowych Urzędu, podejmuje działania na rzecz ich integracji i rozwoju, a także prace nad realizacją przedsięwzięć zleconych przez kierownika Urzędu, w ramach których podejmuje współpracę z jednostkami zewnętrznymi oraz nadzoruje prawidłowość przebiegu i postępu działań. Wydział organizuje system kontroli zarządczej i koordynuje działania związane z samooceną systemu oraz funkcjonowaniem procesu zarządzania ryzykiem w Mieście, a także podejmuje działania w zakresie zabezpieczania zasobów informacyjnych Urzędu. Ponadto poprzez pełnomocnika Prezydenta ds. systemu zarządzania wykonuje zadania w zakresie audytu systemu zarządzania na jego zgodność z normami, o których mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, oraz analizowania i weryfikacji wdrożonego systemu, w tym opiniuje projekty zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu, wydziałów oraz przedłożone propozycje miejskich jednostek organizacyjnych. Wydział zapewnia warunki dla  funkcjonowania Audytora  Miasta i audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Wydział wykonuje obsługę prawną Rady, Prezydenta i Urzędu Miasta, opiniuje pod względem prawnym i redakcyjnym projekty aktów prawnych organów Miasta. Współuczestniczy w redagowaniu ważniejszych aktów prawnych. Uczestniczy w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Miasto lub Skarb Państwa, wykonuje zastępstwo procesowe przed sądami, sprawuje nadzór prawny nad egzekucją dochodzonych należności i współdziała w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

- rejestr pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Miasta Poznania - Or-I.0052,

- Centralny Rejestr Wniosków o Udostępnienie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania - Or-I.1431,

- rejestr zarządzeń prezydenta jako organu gminy - Or-II.0050,

- rejestr obwieszczeń prezydenta jako organu gminy - Or-II.0050,

- rejestr zarządzeń kierownika urzędu - Or-II.120,

- rejestr pism okólnych prezydenta, sekretarza i skarbnika - Or-II.120,

- rejestr wydanych legitymacji służbowych - Or-III.223,

- Centralny Rejestr Skarg i Wniosków - Or-V.1510,

- rejestr ryzyka Miasta - Or-IX.173,

- rejestr  wypadków przy pracy - Or-X.2320,

- rejestr stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby - Or-X.2332,

- rejestr spraw przed sądami powszechnymi - Or-XVI.0750,

- rejestr spraw egzekucyjnych - Or-XVI.076,

- rejestr spraw przed sądami administracyjnymi - Or-XVI.0751,

- rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych - Or-XVIII.142.

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Kołtek
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-20 14:01 - Ujednolicenie zapisów (Aktualizacja)