Wydział Organizacyjny (Or)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Wojciech Kasprzak
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
pok. 130 (I piętro), pok. 129 - sekretariat, tel. 61 878 5329, fax 61 878 5330
or@um.poznan.pl

Stanowiska specjalistyczne

Kompetencje i zadania

Wydział prowadzi sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania Urzędu, zapewnia administracyjną obsługę aktów prawnych i poleceń Prezydenta Miasta Poznania, koordynuje sprawy realizacji uchwał Rady Miasta Poznania, stanowisk komisji Rady, przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. Przyjmuje, rozpatruje i załatwia petycje, skargi i wnioski złożone do Prezydenta Miasta Poznania oraz koordynuje ich przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie w Urzędzie. Przygotowuje pełnomocnictwa i upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania, a także upoważnienia Sekretarza Miasta Poznania i Skarbnika Miasta Poznania, prowadzi sprawy osobowe, rozwoju zawodowego pracowników, wynagrodzeń i socjalne oraz rozliczeń kosztów delegacji służbowych pracowników Urzędu. Wydział zapewnia protokolarną obsługę narad Prezydenta Miasta Poznania oraz obsługę sekretarską Sekretarza Miasta Poznania i Skarbnika Miasta Poznania. Koordynuje udzielanie informacji publicznej i realizuje zadanie związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwem oraz edukacją prawną. Wydział prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem mienia Miasta oraz ubezpieczeniami grupowymi pracowników Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych. Do Wydziału należą również sprawy Archiwum Zakładowego i Biblioteki Urzędu oraz nadzoru nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych w Urzędzie. Wydział prowadzi i koordynuje funkcjonowanie serwisów informacyjnych i internetowych Urzędu, podejmuje działania na rzecz ich integracji i rozwoju, a także prace nad realizacją przedsięwzięć zleconych przez kierownika Urzędu, w ramach których podejmuje współpracę z jednostkami zewnętrznymi oraz nadzoruje prawidłowość przebiegu i postępu działań. Poprzez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City Wydział wdraża i koordynuje rozwiązania Smart City w celu poprawy funkcjonowania organizacji Urzędu oraz efektywniejszej realizacji zadań Prezydenta Miasta Poznania wynikających z przepisów prawa. Wydział organizuje system kontroli zarządczej i koordynuje działania związane z samooceną systemu oraz funkcjonowaniem procesu zarządzania ryzykiem w Mieście Poznań, a także realizuje działania w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ponadto poprzez pełnomocnika Prezydenta ds. Systemu Zarządzania wykonuje zadania w zakresie audytu systemu zarządzania na jego zgodność z normami, o których mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz analizowania i weryfikacji wdrożonego systemu, w tym opiniuje projekty zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu, wydziałów Urzędu oraz przedłożone propozycje miejskich jednostek organizacyjnych. Wydział zapewnia także warunki dla funkcjonowania Audytora Miasta i audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych, służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Kodeksem Pracy oraz Inspektora Ochrony Danych (IOD) dla Urzędu i niektórych miejskich jednostek organizacyjnych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Ponadto wykonuje obsługę prawną Rady Miasta Poznania, Prezydenta Miasta Poznania i Urzędu, opiniuje pod względem prawnym i redakcyjnym projekty aktów prawnych organów Miasta. Współuczestniczy w redagowaniu ważniejszych aktów prawnych. Uczestniczy w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Miasto Poznań lub Skarb Państwa, wykonuje zastępstwo procesowe przed sądami, sprawuje nadzór prawny nad egzekucją dochodzonych należności i współdziała w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

- rejestr pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Miasta Poznania - Or-I.0052;

- rejestr zarządzeń prezydenta jako organu gminy - Or-II.0050;

- rejestr obwieszczeń prezydenta jako organu gminy - Or-II.0050;

- rejestr zarządzeń kierownika urzędu -Or-II.120;

- rejestr pism okólnych prezydenta, sekretarza i skarbnika - Or-II.120;

- rejestr wydanych legitymacji służbowych - Or-III.223;

- Centralny Rejestr Wniosków o Udostępnienie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania - Or-V.1431;

- Centralny Rejestr Skarg i Wniosków - Or-V.1510;

- rejestr ryzyka Miasta - Or-IX.173;

- rejestr wypadków przy pracy - Or-X.2320;

- rejestr stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby - Or-X.2332;

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marzena Walczak
Data wytworzenia informacji: 2021-10-22
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marzena Walczak
Data i godzina publikacji: 2021-10-22 15:24