Wydział Organizacyjny (Or)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Wojciech Kasprzak
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
pok. 130 (I piętro), pok. 129 - sekretariat, tel. 61 878 5329, fax 61 878 5330
or@um.poznan.pl

Stanowiska specjalistyczne

Kompetencje i zadania

Wydział prowadzi sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania Urzędu, zapewnia administracyjną obsługę aktów prawnych i poleceń Prezydenta, koordynuje realizację uchwał Rady, stanowisk komisji Rady, przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. Przyjmuje, rozpatruje i załatwia petycje, skargi i wnioski złożone do Prezydenta oraz koordynuje ich przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie w Urzędzie. Przygotowuje pełnomocnictwa i upoważnienia Prezydenta, a także upoważnienia Sekretarza i Skarbnika, prowadzi sprawy osobowe, rozwoju zawodowego pracowników, wynagrodzeń i socjalne oraz rozliczeń kosztów delegacji służbowych pracowników Urzędu. Wydział zapewnia protokolarną obsługę narad Prezydenta oraz obsługę sekretarską Sekretarza i Skarbnika. Koordynuje udzielanie informacji publicznej i realizuje zadanie związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwem oraz edukacją prawną. Wydział prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem mienia Miasta, ubezpieczeniami grupowymi pracowników Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracowniczymi planami kapitałowymi. Do Wydziału należą również sprawy Archiwum Zakładowego i Biblioteki Urzędu oraz nadzoru nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych w Urzędzie. Wydział przy współpracy z Biurem Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa organizuje system kontroli zarządczej i koordynuje działania związane z samooceną systemu oraz funkcjonowaniem procesu zarządzania ryzykiem w Mieście. Ponadto poprzez Pełnomocnika Prezydenta ds. Systemu Zarządzania wykonuje zadania w zakresie audytu systemu zarządzania na jego zgodność z normami, o których mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, oraz analizowania i weryfikacji wdrożonego systemu, w tym opiniuje projekty zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu, wydziałów Urzędu oraz przedłożone propozycje miejskich jednostek organizacyjnych. Wydział zapewnia także warunki dla funkcjonowania Audytora Miasta i audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych, służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Kodeksem Pracy.

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

- rejestr pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Miasta Poznania - Or-I.0052;

- rejestr zarządzeń prezydenta jako organu gminy - Or-II.0050;

- rejestr obwieszczeń prezydenta jako organu gminy - Or-II.0050;

- rejestr zarządzeń kierownika urzędu -Or-II.120;

- rejestr pism okólnych prezydenta, sekretarza i skarbnika - Or-II.120;

- rejestr wydanych legitymacji służbowych - Or-III.223;

- Centralny Rejestr Wniosków o Udostępnienie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania - Or-V.1431;

- Centralny Rejestr Skarg i Wniosków - Or-V.1510;

- rejestr ryzyka Miasta - Or-IX.173;

- rejestr wypadków przy pracy - Or-X.2320;

- rejestr stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby - Or-X.2332;

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Kinga Kozłowska
Data wytworzenia informacji: 2024-05-14 00:00
Opis zmian: Dodanie kategorii komunikatu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2024-05-14 15:31