Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Organizacyjny


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Organizacyjny

Komunikat Termin ważności

Druk - oświadczenie o stanie majątkowym

W związku z obowiązującymi uregulowaniami o charakterze antykorupcyjnym, wynikającymi z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 j.t.), Wydział Organizacyjny załącza formularz  oświadczenia o swoim stanie majątkowym, dotyczącym majątku odrębnego i objętego małżeńską wspólnotą majątkową.

od 2020-02-17 do 2020-05-31

Kwalifikacja Wojskowa 2020

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. poz. 1981) podaje się do publicznej wiadomości informacje, że:
1. W okresie od dnia 3 lutego 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, przeprowadzona zostanie na obszarze województwa wielkopolskiego kwalifikacja wojskowa.

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2001 r., a także mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
4. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944).
5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
6. Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w niżej podanych miejscach i terminach, a osoby wymienione w pkt 2-5, mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące:
1) W POZNANIU:

  • na terenie dzielnic: Nowe Miasto i Stare Miasto, winny stawić się w Poznaniu, ul. A. Szylinga 1, w dniach od 17 lutego do 15 kwietnia 2020 r., w godz. 8.00 - 14.00,
  • na terenie dzielnic: Grunwald, Jeżyce i Wilda, winny stawić się w Poznaniu, ul. A. Szylinga 1, w dniach od 17 lutego do 16 kwietnia 2020 r., w godz. 8.00 -14.00.
od 2020-01-22 do 2020-04-30

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 2/2020 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Informacje dot. rozstrzygnięcia: Zarządzenie nr 967/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 listopada 2019 r.

od 2019-12-02 do 2020-12-31