Ulgi w spłacie podatków

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Podatków i Opłat

Wymagane dokumenty

 • wniosek o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem wskazującym na wystąpienie przesłanek ustawowych, tj. "ważnego interesu podatnika" i/lub "interesu publicznego"

            (wzory wniosków, oświadczeń, formularzy, informacji znajdują się w zakładce "Formularze do druku"),

 • pozostałe dokumenty:

- kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności powołane we wniosku,

Osoby Fizyczne:

- Oświadczenie o sytuacji osoby fizycznej,

- Oświadczenie ORD-HZ,

- kserokopie zeznań podatkowych - za ostatnie 3 lata,

- kserokopie dokumentów obrazujących sytuację finansową Podatnika (np.: osiągane dochody, ponoszone wydatki, posiadane zadłużenie wobec innych wierzycieli, itp.),

- kserokopie innych dokumentów potwierdzających obecne położenie Zobowiązanego mające istotny wpływ na zasadność udzielenia ulgi (np. stan zdrowia, niepełnosprawność i niemożność podjęcia pracy, itd.).

Osoby Prawne:

- bilans oraz rachunek zysków i strat - za 3 ostatnie lata i ostatni kwartał/okres rozliczeniowy br.,

- sprawozdania finansowe - za 3 ostatnie lata,

- sprawozdanie F-01 - za ostatni kwartał,

- rachunek przepływów pieniężnych,

- opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym - za ostatni rok obrotowy,

- deklaracje składane do GUS w zakresie zatrudnienia - za ostatni rok i  kwartał/okres rozliczeniowy br.,

- rozliczenia finansowe za 3 ostatnie lata obrotowe (dochody i wydatki),

- zestawienia zobowiązań i należności za ostatni kwartał br.

Osoby Fizyczne/Prawne prowadzące działalność gospodarczą - dokumenty dodatkowo obowiązujące:

- oświadczenie o przeznaczeniu wnioskowanej pomocy publicznej, tj.:

pomoc de minimis

lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

albo pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce (związana z przeciwdziałaniem zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków),

- zaświadczenia/oświadczenie o otrzymanej/braku pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (w roku bieżącym oraz dwóch poprzedzających latach) - gdy wskazano taką pomoc publiczną,

- Formularz informacji zgodny z wybranym przeznaczeniem pomocy publicznej (na wzorze określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów), tj.:

"Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" (Dz.U. z 2014 r., poz. 1543),

lub "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym" (Dz.U. z 2014 r., poz. 1543),

albo "Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę" (Dz.U. z 2010 r., nr 121, poz. 810 - dot. pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie),

względnie "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków" (Dz.U. z 2020 r., poz. 1338)

- Oświadczenie o braku naruszeń

- Oświadczenie o sytuacji przedsiębiorcy,

- Informacja o prowadzonej działalności.

Miejsce złożenia dokumentów

- osobiście w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Poznania w lokalizacji przy ul. Słowackiego 22,

- korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Podatków i Opłat, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań,

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki: /UMPoznan/ESP.

Informacja telefoniczna POZnan*KONTAKT - tel. (61) 646 33 44 (poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 20:00).

Opłaty

 • Podania, załączniki do podań oraz podejmowane na ich podstawie czynności urzędowe nie podlegają opłacie skarbowej.
 • Z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowej pobiera się opłatę prolongacyjną, która jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 • Do decyzji o rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wydanej na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie pobiera się opłaty prolongacyjnej.
 • Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa/ prokury, podlega opłacie skarbowej wynoszącej 17 zł.

Ustawodawca przewidział szereg wyłączeń i zwolnień z opłaty skarbowej za złożenie ww. dokumentu/jego odpis, wypis lub kopię. Do najczęściej występujących zwolnień należą:

- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu (rodzicom, dziadkom), zstępnemu (dzieciom, wnukom) lub rodzeństwu,

- złożenie pełnomocnictwa (potwierdzonego notarialnie lub przez uprawniony organ) upoważniającego tylko do odbioru dokumentów.

Od 01.07.2000 r. pobór opłaty skarbowej na terenie Miasta Poznania nie jest realizowany w drodze inkasa. Urząd Miasta Poznania nie prowadzi również punktów kasowych. Zapłata opłaty skarbowej możliwa jest:

- bezgotówkowo - przelewem internetowym, terminalem płatniczym na stanowiskach obsługi w niektórych wydziałach,

- gotówkowo -  w placówkach banków, agencji bankowych, poczty polskiej, agencji pocztowych lub innych jednostek realizujących usługi finansowe.

Aktualny rachunek dla wpłat z tytułu opłaty skarbowej: PKO BP S.A nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Termin i sposób załatwienia

 • decyzja
 • 1 miesiąc
 • w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż 2 miesiące

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2021, poz. 1540, ze zm.),
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, ze zm.),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 743),
 • Uchwała Nr XV/168/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (tekst jednolity - Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 6700),
 • Uchwała Nr XXVI/474/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28 kwietnia 2020 r.. w sprawie opłaty prolongacyjnej w okresie obowiązywania zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 3926).

Tryb odwoławczy

Od decyzji/postanowienia wydanej/ego w pierwszej instancji przysługuje stronie odwołanie/zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania, w terminie 14/7 dni od dnia doręczenia

Inne informacje

Ulgi w spłacie dotyczą następujących zobowiązań podatkowych:

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku rolnego,
 • podatku od nieruchomości i podatku rolnego, pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,
 • podatku leśnego,
 • podatku od środków transportowych.

Katalog ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

 • odroczenie terminu płatności podatku,
 • rozłożenie zapłaty podatku na raty,
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,
 • umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę - w całości lub w części.

Uwagi:

 • Żądanie umorzenia zaległości podatkowej Podatnik może wnieść wyłącznie wtedy, gdy na dzień złożenia wniosku istnieje zaległość, czyli po terminie płatności podatku (definicję zaległości podatkowej zawiera art. 51 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa).
 • W dacie złożenia podania o ulgę nie może również dojść do wygaśnięcia zobowiązania wskutek zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń określonych w art. 59 § 1 powyższej regulacji prawnej (np. poprzez zapłatę).
 • art. 67a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa nie przewiduje instytucji zwolnienia z podatku.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którymi są w szczególności wymiar, pobór i egzekucja podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych, a także rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań i wydawanie zaświadczeń.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marta Mielczarek
Data wytworzenia informacji: 2023-10-13 00:00
Opis zmian: Aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marta Mielczarek
Data i godzina publikacji: 2023-10-13 14:26