Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską i doktorską

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Wymagane dokumenty

1) wniosek zgłoszeniowy sporządzony na formularzu zawierającym wszystkie dane i informacje niezbędne do jego rozpatrzenia, z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu, którego wzór określa Prezydent Miasta Poznania;

2) streszczenie pracy, zawierające wyraźne wskazanie obszaru/dziedziny funkcjonowania miasta, w których może ona znaleźć zastosowanie lub której wyniki mogą być użyte w promocji Poznania;

3) pełny tekst pracy, a w razie publikacji ogłoszonych na jej podstawie - również te publikacje;

4) dwie opinie pracy, w tym jedna promotora; co najmniej jedna z opinii powinna akcentować aplikacyjne lub promocyjne walory pracy.

Miejsce złożenia dokumentów

 • Wniosek o nagrodę należy złożyć w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (Poznań, pl. Kolegiacki 17) lub przesłać na adres korespondencyjny Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania (Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań). Należy także przesłać jego wersję elektroniczną na adres: akademickipoznan@um.poznan.pl (plik Word).
 • Pozostałe wymagane dokumenty (streszczenie pracy, pełny tekst pracy, dwie opinie oraz ewentualne publikacje) należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej, na adres: akademickipoznan@um.poznan.pl w formie załączników lub linku/linków do pobrania.

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosków: 15 listopada danego roku.

Podstawa prawna

 1. UCHWAŁA NR XL/428/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA, z dnia 9 marca 2004r., w sprawie ustanowienia nagród pn. "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską".
 2. UCHWAŁA NR XXXIX/581/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród: "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską ".
 3. UCHWAŁA NR LXXIII/1153/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA, z dnia 30 września 2014r., zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród: "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską ".
 4. UCHWAŁA NR VII/41/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA, z dnia 10 lutego 2015 r., zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród: "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską ".
 5. UCHWAŁA NR LXXIII/1377/VII/2018 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 25 września 2018 r., zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród: "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską ".
 6. UCHWAŁA NR LII/977/VIII/2021 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród: "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniajacą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyrózniającą się pracę magisterską".

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i uchwały NR XL/428/IV/2004 Rady Miasta Poznania, z dnia 9 marca 2004r. (ze zmianami), w sprawie ustanowienia nagród pn. "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską, którym jest przyznanie nagród autorom wyróżniających się prac magisterskich i doktorskich z poznańskiego środowiska akademickiego 

4. Dane osób nagrodzonych i wyróżnionych będą publikowane na serwisach informacyjnych Urzędu Miasta Poznania.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)       dostępu do swoich danych osobowych

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane

d)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 • po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy  przetwarzania

e)       żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Lochyńska
Data wytworzenia informacji: 2023-05-17 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Lochyńska
Data i godzina publikacji: 2023-05-17 13:55