Zaświadczenie o samodzielności lokali

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu należy złożyć:

1. wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu,

2. inwentaryzację lokalu w dwóch egzemplarzach, sporządzoną przez uprawnioną osobę i uzgodnioną z właścicielem budynku,

3. inne dokumenty np. decyzję zezwalająca na użytkowanie obiektu,

4. w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy złożyć oryginał pełnomocnictwa, (w przypadku pełnomocnictwa w wersji elektronicznej musi być ono podpisane elektronicznie przez osobę mocującą)

5. dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Szczegółowe informacje na stronie głównej Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Opłaty

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Dla każdego lokalu wydaje się osobne zaświadczenie o samodzielności lokalu. Opłata za wydanie takiego zaświadczenia wynosi 17zł.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą złożenia dokumentu.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy, Oddział Dochodów Budżetowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

Szczegółowe informacje na stronie głównej Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Zgodnie z art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić, w koniecznym zakresie, postępowanie wyjaśniające.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.2021.1048 j.t.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 t.j.)

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które należy wnieść w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Wszystkie oświadczenia załączane do wniosku powinny być zaopatrzone w datę i podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2.   Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3.   Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, którym jest rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zmianę decyzji opozwoleniu na budowę albo wniosku o pozwolenie na rozbiórkę albo zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego i wydanie rozstrzygnięcia  w takich sprawach, oraz rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru budowy lub robót budowlanych; a także w oparciu o ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, którym jest rozpatrzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.

4.   Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5.   Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8.   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9.   Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Bartosz Putz
Data wytworzenia informacji: 2022-11-18 00:00
Opis zmian: aktualizacja zapisów (Aktualizacja)
Opublikował(a): Bartosz Putz
Data i godzina publikacji: 2022-11-18 07:52