Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w celach legalizacji

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania zaświadczenia o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu albo decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku planu) w przypadku złożenia wniosku o legalizację obiektu budowlanego lub jego części należy złożyć:

1. wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności "samowoli budowlanej" z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu,

2. mapę zasadniczą lub ewidencyjną ze wskazaniem obiektu lub jego części, którego wniosek dotyczy,

3. postanowienie organu nadzoru budowlanego nakładające obowiązek uzyskania wnioskowanego zaświadczenia,

4. inne dokumenty np. rzuty, przekroje obiektu,

5. w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy złożyć oryginał pełnomocnictwa, (w przypadku pełnomocnictwa w wersji elektronicznej musi być ono podpisane elektronicznie przez osobę mocującą)

6. dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Szczegółowe informacje na stronie głównej Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Opłaty

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17zł.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą złożenia dokumentu.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy, Oddział Dochodów Budżetowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić, w koniecznym zakresie, postępowanie wyjaśniające.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 j.t)Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.)Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 t.j.)

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które należy wnieść w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zaświadczenie wydaje się w odniesieniu do obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego:

1) bez wymaganego pozwolenia na budowę albo

2) bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia.

Obowiązek uzyskania zaświadczenia nakłada organu nadzoru budowlanego.

Obowiązek informacyjny

 INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2.   Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3.   Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, którym jest rozpatrzenie wniosku o ustalenie inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy i wydanie rozstrzygnięcia  w takiej sprawie, a także wydania zaświadczenia o przeznaczeniu terenu lub udzielenie informacji albo zaświadczenia o zgodności sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4.   Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5.   Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do swoich danych osobowych

b)     żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8.   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9.   Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Bartosz Putz
Data wytworzenia informacji: 2022-11-18 00:00
Opis zmian: aktualizacja zapisów (Aktualizacja)
Opublikował(a): Bartosz Putz
Data i godzina publikacji: 2022-11-18 07:53