Zgłoszenie zamiaru budowy lub robót budowlanych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

UWAGA!

Wnioski składane w formie elektronicznej muszą być wygenerowane za pośrednictwem aplikacji rządowej e-Budowictwo (link do e-Budownictwo) a następnie wysłane za pośrednictwem platformy ePuap.

Formularze wniosków do złożenia w formie tradycyjnej dostępne są na stronie GUNB (link do wniosków).

I. ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY / WYKONYWANIA INNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH (PB-2) nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 • Wniosek zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (druk PB-2)
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5)
 • Krótki opis oraz szkice obrazujące zgłaszaną inwestycję
 • Załączniki fakultatywne (w zależności od rodzaju zamierzenia budowlanego)

II. ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (PB-2a)

 • Wniosek zgłoszenie zamiaru budowy z projektem - budynki jednorodzinne (druk PB-2a)
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5)
 • Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
 • Załączniki fakultatywne:
 1.  ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania teren                     
 2.  oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu do istniejącej sieci ciepłowniczej
 3. pozwolenia i opinie wymagane odrębnymi przepisami
 4. pełnomocnictwo przedkłada sie na piśmie w oryginale lub w odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem wraz z uiszczoną opłatą skarbową (w przypadku pełnomocnictwa w wersji elektronicznej musi być ono podpisane elektronicznie przez osobę mocującą)
 5. oświadczenie inwestora dotyczące budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni do 70 mkw.

III. ZGŁOSZENIE rozbiórki (PB-4)

 • Wniosek zgłoszenie rozbiórki (druk PB-4)
 • Zgoda właściciela obiektu
 • Zakres i sposób wykonywania robót
 • Załączniki fakultatywne (w zależności od rodzaju zamierzenia budowlanego)

IV. WNIOSEK oprzeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobecktórego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11)

 • Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (druk PB-11)
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5)
 • Rodzaj i zakres robót objętych zgłoszeniem
 • Zgoda dotychczasowego inwestora, który dokonał zgłoszenia

Elektroniczny Dziennik Budowy

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) jest oficjalną, rządową aplikacją do prowadzenia dziennika budowy. Aplikacja EDB umożliwia realizację wszystkich czynności wymaganych przy prowadzeniu dziennika budowy.

Strona informacyjna EDB: www.gunb.gov.pl/strona/edb

Aplikacja EDB: e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl

Wnioskowanie o prowadzenie elektronicznego dziennika budowy jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem aplikacji EDB.

Miejsce złożenia dokumentów

Szczegółowe informacje na stronie głównej Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Opłaty

Opłacie nie podlega zgłoszenie bez projektu.Wykaz opłat skarbowych za zgłoszenie z projektem:- przyjęcie zgłoszenia budynku mieszklanego jednorodzinnego, w którym wydzielono lokal użytkowy - 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej (nie więcej niż 539 zł)- przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci:

 • o długości do 1 kilometra - 105 zł
 • o długości powyżej 1 kilometra - 2 143zł

- opłata za pełnomocnictwo 17 zł (każdy stosunek pełnomocnictwa).Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku na rachunek bankowy a dowód wpłaty dołącza się do wniosku - Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy, Oddział Dochodów Budżetowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

Szczegółowe informacje na stronie głównej Wydziału Urbanistyki i Architektury.Zgłoszenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia na Inwestora jest nakładany postanowieniem obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wydawany jest sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zgłoszenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 j.t.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 j.t.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 j.t.)

Tryb odwoławczy

Sprzeciw następuje w formie decyzji administracyjnej, od której stronie przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Inne informacje

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego nie został wniesiony sprzeciw, mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji.W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.Sprzeciw jest wnoszony, jeżeli:

 • zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,
 • budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy,
 • zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego (niepołączonego trwale z gruntem i przewidzianego do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu) - w miejscu, w którym obiekt taki istnieje.
 • roboty budowalne zostały rozpoczęte z naruszeniem ust. 5 - "Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie".

Obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu budowlanego lub prowadzenie robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia może być nałożony (w drodze decyzji), jeśli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 • wprowadzenie, utrwalenie, zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków. Natomiast zgłoszenia wymagają roboty budowlane wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (zarówno do wniosku o pozwolenie jak i do zgłoszenia -  należy dołączyć pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków (w Poznaniu) wg przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych (możliwych zgłoszeniem) może wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - obowiązuje od 25 maja 2018 r. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.2.   Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.3.   Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  którym jest rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zmianę decyzji opozwoleniu na budowę albo wniosku o pozwolenie na rozbiórkę albo zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego i wydanie rozstrzygnięcia  w takich sprawach, oraz rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru budowy lub robót budowlanych; a także w oparciu o ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali , którym jest rozpatrzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.4.   Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.5.   Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:a)   dostępu do swoich danych osobowychb)  żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowec)  żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.7.   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.8.   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.9.   Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Bartosz Putz
Data wytworzenia informacji: 2023-03-24 00:00
Opis zmian: aktualizacja zapisów (Aktualizacja)
Opublikował(a): Bartosz Putz
Data i godzina publikacji: 2023-03-24 12:06