Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20 parter lub przesłać na adres Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań lub elektronicznie na adres e-mail: wzkb@um.poznan.pl

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

Podstawa prawna

Art. 34 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194).

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 36 ww. ustawy.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań;
2.    Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań;
3.    Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego
z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm), którym jest przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszonych zawiadomień o planowanych imprezach artystycznych lub rozrywkowych.
4.    Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5.    Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a)    dostępu do swoich danych osobowych;
b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
c)    żądania usunięcia danych, gdy:
-    dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
-    dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
-    osoby te kwestionują prawidłowość danych
-    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
-    Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
6.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8.    Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wolbach
Data wytworzenia informacji: 2021-10-28 00:00
Opis zmian: zmiana podstawy prawnej (Aktualizacja)
Opublikował(a): Jakub Staszewski
Data i godzina publikacji: 2021-10-28 16:09