Zgromadzenia publiczne - postepowania uproszczone

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Wymagane dokumenty

Organizator zgromadzenia może stosować procedurę uproszczoną w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy z 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach w przypadku, gdy uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany jego organizacji.

W trybie uproszczonym organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia podając :

 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 • ewentualne zagrożenia, które mogą pojawić się w miejscu zgromadzenia

Miejsce złożenia dokumentów

Organizator zgromadzenia, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania

̶        Elektronicznie: przesyłając zawiadomienie na adres poczty elektronicznej zgromadzenia@um.poznan.pl

̶        Telefonicznie: zgłaszając zamiar zorganizowania zgromadzenia na numer telefonu 61 8888 669

Termin i sposób załatwienia

Organizator zgromadzenia, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Organ gminy udostępniają niezwłocznie na stronach podmiotowych w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie zgromadzenia, którego dotyczy zawiadomienie i które ma zostać zorganizowane na terenie gminy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2022 poz. 1389 j.t.ze zm.)

Inne informacje

Organizator zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy niniejszej ustawy prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne.

Zgromadzenie, może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych lub narusza przepisy ustawy albo przepisy karne, a organizator zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go. Po wystąpieniu powyżej wymienionych przesłanek funkcjonariusz Policji może zwrócić się do przedstawiciela organu gminy  o rozwiązanie go.

Rozwiązanie zgromadzenia  przez organ gminy następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej organizatorowi zgromadzenia lub ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia w przypadku niemożności skontaktowania się z organizatorem zgromadzenia. Decyzję tę doręcza się organizatorowi zgromadzenia na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE ZGŁOSZONYCH ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE KOMUNIKATY: http://bip.poznan.pl/bip/news/zgromadzenia-publiczne-6,c,8380/

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. 3.   Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, którym jest zawiadomienie Prezydenta Miasta Poznania o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

       6.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

       7.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

       8.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

       9.Odbiorcami danych jest Komendant Miejski Policji w Poznaniu oraz podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Waldemar Stelmasiak
Data wytworzenia informacji: 2024-06-20 00:00
Opis zmian: zmiana aktu pr. (Aktualizacja)
Opublikował(a): Jakub Staszewski
Data i godzina publikacji: 2024-06-20 14:11