Wykaz dziennych opiekunów działających na terenie Miasta Poznania

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wymagane dokumenty

Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych opiekunów do wykazu w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia dziennego opiekuna.

2. Dzienny opiekun może objąć dziecko opieką najwcześniej w dniu wpisu tego dziennego opiekuna do wykazu.

Wnioski o wpis składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego i na dedykowanych formularzach (https://empatia.mpips.gov.pl/).

Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Podmioty zatrudniające dziennych opiekunów lub osoby samozatrudnione zobowiązane są do dokonywania zmian danych w przypadku ich zaistnienia na zasadach i w terminach określonych w art. 47a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Przed dokonaniem wpisu do wykazu prezydent miasta może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna.

Prezydent miasta może odmówić wpisu do wykazu, jeśli lokal, w którym ma być sprawowana opieka nie spełnia warunków bepiecznego pobytu dzieci, a podmiot nie usunął nieprawidłowości. Odmowa wpisu do wykazu następuje w formie decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów

Elektronicznie za pomocą systemu teleinformatycznego https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Po weryfikacji wniosku organ prowadzący wykaz dziennych opiekunów w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku dokonuje wpisu do wykazu dziennych opiekunów

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021, poz. 75 ze zm.).

Inne informacje

Wykaz dziennych opiekunów publikowany jest na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow

Informacji na temat procedury związanej z prowadzeniem Wykazu dziennych opiekunów udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, sekr. tel. 61 878-54-29, 61 878-40-29.

Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych opiekunów do Wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Poznania.
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z dziennym opiekunem następuje wykreślenie dziennego opiekuna z wykazu - po uprzednim złożeniu wniosku o wykreślenie dziennego opiekuna.

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań

2.  Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.), którym jest prowadzenie Wykazu dziennych opiekunów w Poznaniu.

4.  Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora: 50 lat

5.  Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)       dostępu do swoich danych osobowych

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)       żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do zatrudniania lub pelnienia funkcji dzienengo opiekuna.

8.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Patrycja Szymbrowicz
Data wytworzenia informacji: 2021-07-02 00:00
Opis zmian: aktualizacja danych - zmiana podstawy prawnej (Aktualizacja)
Opublikował(a): Patrycja Szymbrowicz
Data i godzina publikacji: 2021-07-02 13:35