Wyłączenie z udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie danych o wartości handlowej, w tym zwłaszcza danych technologicznych, o ile ich ujawnienie mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję podmiotu

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Wniosek, w którym dokładnie określony jest dokument (lub jego fragmenty), zawierający dane lub informacje, które podlegać mają wyłączeniu z udostępniania, może zostać złożony nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia władzom publicznym informacji, musi być zaopatrzony w uzasadnienie wyjaśniające:

 • powody z jakich należy wyłączyć z udostępniania przekazane dane lub informacje,
 • sposób w jaki ich ujawnienie mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję przekazującego informacje wnioskodawcy.

ewentualnie oświadczenie potwierdzające że podmiot był składającym informację.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22A, II piętro, pok. 202 (sekretariat) tel. 61 878-40-53, fax. 61 878-40-55.

Składanie dokumentów podczas stanu epidemii

Termin i sposób załatwienia

 1. Termin załatwienia sprawy:
  bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Może on zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.
 2. Sposób załatwienia sprawy:
  wyłączajączenie z udostępniania danych o wartości handlowej.

Podstawa prawna

 • art. 16 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zmianami)
 • ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji wyłączającej z udostępniania określone dane przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru), za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska.

Inne informacje

Wyłączenie z udostępniania nie obejmuje informacji dotyczących:

 • ilości i rodzajów pyłów lub gazów wprowadzanych do powietrza oraz miejsca ich wprowadzania,
 • stanu, składu i ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz miejsca ich wprowadzania,
 • rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz miejsca ich wytwarzania,
 • poziomu emitowanego hałasu,
 • poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych.

Dodatkowe informacje udzielane są przez osobę na stanowisku ds. udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, pok. 104, tel. 61 878-40-77.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2017 poz. 1405 j.t. z późn. zm.) a dotyczącego wyłączenia z udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie danych o wartości handlowej.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Metryczka

Opis zmian: dodanie informacji o stanie epidemii (Aktualizacja)
Opublikował(a): Michał Bugajny
Data i godzina publikacji: 2020-03-26 12:25