Zastrzeżenie wydzielonego stanowiska postojowego w SPP i ŚSPP - koperty

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek wraz z następującymi załącznikami:

  • Szkic sytuacyjny proponowanej lokalizacji,
  • Kopia dowodu osobistego (w przypadku zastrzeżenie miejsca dla osoby prywatnej) lub dokumenty rejestrowe firmy (NIP, Regon, KRS lub wypis z działalności gospodarczej, umowa spółki - w przypadku zastrzeżenia koperty przez  firmę),
  • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia Pełnomocnika

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, tel. 61 646 33 44,
e-mail: zdm@zdm.poznan.pl

Opłaty

Stawki za zastrzeżone miejsce postojowe wynikają z uchwały Rady Miasta (załącznik nr 2) i wynoszą:

  • ​na obszarze Strefy Płatnego Parkowania - 600 zł/miesiąc
  • na obszarze Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania Jeżyce - 750 zł/miesiąc
  • na obszarze Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania Centrum - 900 zł/miesiąc.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Możliwość wykupienia koperty komercyjnej jest dostępna zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Zasady korzystania z kopert reguluje zawarta umowa.

Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze mogą występować o zastrzeżenie miejsca postojowego, tzw. kopertę na ulicach objętych obszarem SPP oraz ŚSPP. Warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie przez zastrzegającego zatwierdzonego przez Miejskiego Inżyniera Ruchu projektu organizacji ruchu uwzględniającego zastrzeżone miejsce postojowe.

Liczba kopert jest limitowana i nie może przekroczyć 10% miejsc postojowych w SPP oraz w ŚSPP.

Oznakowanie koperty oraz jej likwidację wykonuje zastrzegający.
Zajęcie koperty przez pojazdy samochodowe innych osób lub podmiotów gospodarczych nie upoważnia do wysuwania z tego tytułu roszczeń w stosunku do ZDM.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: S.Stec
Data wytworzenia informacji: 2022-07-12 00:00
Opis zmian: umowa (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2022-07-12 11:54