Zaświadczenie o Twoich świadczeniach

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

 1. złóż wniosek o wydanie zaświadczenia. Druk wniosku możesz pobrać na tej stronie, w zakładce "Formularze do druku".
 2. możesz też złożyć prośbę o wydanie zaświadczenia, która powinna zawierać następujące informacje:
  - dane osobowe osoby wnioskującej (imię, nazwisko, adres, numer PESEL, nr telefonu - nieobowiązkowy)
  - okres (daty od...do...), za który ma być wystawione zaświadczenie
  - rodzaj pobieranych/niepobieranych świadczeń
  - imię i nazwisko osoby (dziecka), na które były pobierane/niepobierane świadczenia.
  - nazwę instytucji, w której ma zostać przedłożone zaświadczenie (np. ZKZL)
  - informacje o rodzaju sprawy do załatwienia (np. przedłużenie umowy najmu)

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1.

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • za pomocą ePUAP (jeżeli masz potwierdzony profil zaufany).
 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
 • przesyłki pocztowej

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę. Możesz to zrobić:

 • przez stronę internetową Poznańskiego Centrum Świadczeń, poprzez zakładkę: "umów się na wizytę"
 • dzwoniąc do POZnan* Kontakt pod numer 61 646 33 44

Jeśli prześlesz prośbę o wystawienie zaświadczenia za pomocą poczty elektronicznej to zostaniesz zaproszony do Poznańskiego Centrum Świadczeń, aby złożyć własnoręczny podpis na wydruku treści otrzymanej wiadomości. Równocześnie ze złożeniem podpisu zostanie wydane Ci żądane zaświadczenie. Taka procedura jest niezbędna w celu ochrony danych osobowych klienta, którego dotyczy wniosek.

Zaświadczenie również wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, w takim przypadku zaświadczenie jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym osoby upoważnionej do jego wydania albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

Dniem złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia jest dzień uzupełnienia wniosku o własnoręczny podpis wnioskodawcy (lub jego pełnomocnika dysponującego pisemnym pełnomocnictwem).

Możliwy jest wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 61 87845 06

Opłaty

Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie, które zostanie wystawione nie później niż w terminie 7 dni:

 • można odebrać osobiście,
 • może odebrać osoba pisemnie do tego upoważniona,
 • można odebrać pocztą, zaświadczenie przesłane zostanie na adres wskazany w prośbie o wystawienie zaświadczenia.

Podstawa prawna

 • art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Nie ma możliwości odwołania.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCS-Poznan/SkrytkaESP.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wydania zaświadczenia na Pani/Pana wniosek i wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wydania zaświadczenia i zweryfikowania Pani/Pana w bazie danych klientów Administratora. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, adresu e-mail).
 6. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić organom publicznym, osobom przez nas upoważnionym oraz naszym pracownikom, którzy posiadają dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych*, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

      9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
          00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
          rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych
     10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na
          zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

*Nie w każdej sytuacji ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych, chociażby w przypadku, gdy Pani/Pana dane, będą przetwarzane by zrealizować nałożony na Administratora obowiązek prawny.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Damian Napierała
Data wytworzenia informacji: 2022-01-01 00:00
Opis zmian: Aktualizacja adresu POK (Aktualizacja)
Opublikował(a): Rafał Śmigielski
Data i godzina publikacji: 2022-01-02 13:01