Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złóż kopalin

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji, 4 egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej oraz 4 egzemplarze dokumentacji w wersji elektronicznej

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22 A, II piętro, pok. 202 (sekreteriat) tel.61 878-40-53, fax. 61 878-40-55

Składanie dokumentów podczas stanu epidemii

Opłaty

10 zł za wydanie decyzji administracyjnej

Termin i sposób załatwienia

 1. 1 miesiąc, decyzja zatwierdzająca dokumentację - na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy prawo geologiczne)
 2. w przypadku, gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom prawa, albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem - decyzja odmawiająca jej zatwierdzenia (art. 93 ust. 3 ustawy prawo geologiczne o  górnicze)

Podstawa prawna

Dokumentacje geologiczne w zależności od rodzaju należy wykonać zgodnie z:
 1. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 2126 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłaczeniem węglowodorów (Dz. U. z 2015, poz. 987).
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 18 listopada 2016 r.  r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologicxzno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016, poz. 2033).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez osobę na stanowisku ds. geologii pok. 101 tel. 61 878-40-71

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze którym jest uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną, geiologiczno-inżynierską lub geologiczna złoża kopaliny.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-26 12:25 - dodanie informacji o stanie epidemii (Aktualizacja)