Zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz wniosku na zezwolenie w zakresie działalności, o którą przedsiębiorca wnioskuje
 • załączniki do wniosku - zgodnie z wyszczególnieniem umieszczonym w formularzu wniosku

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze (Plac Kolegiacki 17, parter, tel. 61 878-52-12 lub 61 878-52-14) lub Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. 28 Czerwca 1956 r. 404, 61-441 Poznań, sekretariat tel. 61 878-55-41, fax 61 878-58-31.

Szczegółowe informacje III piętro, pok. 308, tel. 61 878-42-52.

Opłaty

Za wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami pobiera się opłatę w wysokości 616,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1923 ze zm.).

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

Podstawa prawna

 • Art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)
 • Uchwała nr LXXIX/1188/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r.
Pozostałe przepisy szczególne związane z prowadzeniem działalności objętej zezwoleniem:                          - w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:
 • ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt                                         (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1421);
- w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt:
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657);
- w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. (Dz.U.UE.L 2009.300.1 ze. zm.) określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r.;
Przedsiębiorca może rozpocząć działalność, jeżeli wydane zezwolenie stanie się ostateczne - winien on równocześnie spełnić wymagania wynikające z odrębnych przepisów prawa poprzez uzyskanie stosownych decyzji, pozwoleń itp. odpowiednio do zaplanowanej działalności.                                                 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje

Pouczenie:

Zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony prowadzenia schroniska dla zwierząt może zostać udzielone na czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż na 10 lat.

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Prezydent Miasta Poznania może:

- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,

- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętemu zezwoleniem.

Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Prezydentowi Miasta Poznania wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, którym jest prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji administracyjnej udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok  zwierzęcych
i ich części.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w przypadku ubiegania się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok  zwierzęcych
i ich części.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz Administratora, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przemysław Kujawa
Data wytworzenia informacji: 2022-09-07 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Przemysław Kujawa
Data i godzina publikacji: 2022-09-07 09:53