Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w art. 53 ustawy z dnia 12 czerwca  2015 r. o  systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 136 z późn. zmianami).

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska ul. Gronowa 22A, II piętro, pok.202

Składanie dokumentów podczas stanu epidemii

Opłaty

Za zezwolenie - 82,- PLN

Opłatę uiszcza się w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja - zezwolenie na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 czerwca  2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 136 z późn. zmianami)
 • ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1077 z późn. zmianami).
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. - Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie się od decyzji do Ministra Środowiska za pośrednictwem tutejszego wydziału w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 136 z późn. zm.), którym jest wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Iwona Zajączek
Data i godzina publikacji: 2020-09-23 13:30