zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa i pochowanie na terenie Poznania

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wymagane dokumenty

1.       Wniosek osoby uprawnionej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, o wydanie pozwoleń i zaświadczeń zawiera następujące dane:

-    nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;

-    datę i miejsce zgonu;

-    miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;

-    miejsce pochówku;

-    środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;

-    nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości;

-    informacje o tym kto ponosi koszt pochówku, np. rodzina, pracodawca

Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym wyżej mowa należy załączyć:

2.       Akt zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zgon osoby, tłumaczony na język polski i uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego.

3.       Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

W przypadku, gdy z wnioskiem występuje podmiot inny niż wskazany w art. 10 ust. 1 ww. ustawy - winien on dodatkowo dołączyć do wniosku dokument upoważniający go do załatwiania w imieniu podmiotu uprawnionego wszelkich spraw formalno-prawnych, związanych z transportem zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa i lub ich pochowaniem.

Przepisy dotyczące wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich stosuje się odpowiednio do wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek należy złożyć w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań,  tel. 61 878-54-29 (sekretariat).

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Zezwolenie wydaje się w drodze decyzji administracyjnej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 14 ust. 4 pkt. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912) oraz § 2 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866), a także w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). 

Tryb odwoławczy

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania - w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Metryczka

Opis zmian: zmiana podstawy prawnej (Aktualizacja)
Opublikował(a): Stella Gołębiewska
Data i godzina publikacji: 2018-08-31 13:22