Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Wniosek do ZDM o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej obiektu handlowego zawierający:

1 - oświadczenie o:

- posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę,

- zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót,

2 - mapę nieaktualizowaną do celów informacyjnych w skali 1:500 z Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego "Geopoz", 61-655 Poznań, ul. Gronowa 20, z naniesioną lokalizacją obiektu oraz wypis z rejestru gruntów,

3 - dokumenty rejestrowe firmy: Regon, NIP oraz dla podmiotów prawnych wypis z KRS; dla podmiotów fizycznych wypis z ewidencji działalności gospodarczej, Pesel,

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17, tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.

Informacji udziela Wydział Zarządzania i Ewidencji Dróg, tel. +48 61 647 72 21 (Grunwald, Jeżyce, Nowe Miasto), tel. +48 61 647 72 53 (Stare Miasto, Wilda).

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową pobiera się opłaty, zgodnie z § 1 pkt.4, § 5 Uchwały Nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004 r., ze zm. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2004r., Nr 101, poz. 2035, ze zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych Miasta Poznania, działając na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.

Aktualne stawki:

http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-xlv-469-iv-2004-z-dnia-2004-05-25,11024/

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Art.39 ust. 3 i 5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 3, ust. 3, ust. 6, ust. 11, ust. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zmianami) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264).Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia Zarząd Dróg Miejskich orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

Obsługa klientów przez pracowników merytorycznych prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie)

- poniedziałek w godzinach 7:30 - 15:00

- wtorek w godzinach 7:30 - 15:00

- środa - praca w terenie, prowadzenie spraw bieżących

- czwartek w godzinach 7:30 - 15:00

- piątek  w godzinach 7:30 - 15:00

Klienci mogą składać korespondencję / dokumenty w Wydziale Wspomagania Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.30.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja sprawy (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2020-02-24 11:27