Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym ogródka gastronomicznego (nie dotyczy Starego Rynku)

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Informacje dotyczące 2022 roku. ZDM przygotował pakiet preferencyjnych zasad dotyczących lokalizacji ogródków gastronomicznych i stoisk promocyjnych w pasie drogowym. Ma wspomóc przedsiębiorców i zachęcić ich do wznowienia usług, jak tylko rząd złagodzi obostrzenia sanitarne. Pakiet zawiera następujące propozycje:*lokalizacja ogródków na miejscach parkingowych przed lokalami gastronomicznymi (dotyczy obszarów objętych strefą zamieszkania lub tempo 30). Restaurator zostanie zwolniony z obowiązku przygotowywania, zatwierdzenia i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu związanej z ustawianiem ogródka na miejscach parkingowych. Obowiązki te przejmie Zarząd Dróg Miejskich w porozumieniu z Miejskim Inżynierem Ruchu po złożeniu wniosku przez restauratora;*ogródki "satelitarne" dla lokali pozbawionych możliwości lokalizacji ogródka gastronomicznego bezpośrednio przez lokalem. Ta propozycja umożliwi lokalizację ogródka w pewnym oddaleniu od lokalu, we wskazanych przez restauratorów i zaakceptowanych przez ZDM miejscach np. na skwerach; Zainteresowanych restauratorów prosimy o zapoznanie się z propozycjami i przesyłanie wniosków o opinię Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki dotyczącą ogródka lub stoiska promocyjnego bez zbędnej zwłoki. Wnioski takie należy składać na adres: plastykmiejski@zdm.poznan.pl. Zarząd Dróg Miejskich przypomina jednocześnie, że nie ulegają zmianie wytyczne dotyczące estetyki ogródków gastronomicznych. W tym sezonie należy także szczególnie dbać o porządek w ogródkach i w ich najbliższym otoczeniu.Nie zmieniają się również procedury uzyskiwania zgody na lokalizację ogródków i stoisk w pasie drogowym.  Wniosek do ZDM o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej ogródka gastronomicznego musi zawierać:1. rzut poziomy obiektu,2. termin ekspozycji. Ponadto do wniosku należy załączyć:-mapę nieaktualizowaną do celów informacyjnych w skali 1:500 z Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego "Geopoz", 61-655 Poznań, ul. Gronowa 20, z naniesioną lokalizacją obiektu oraz wypis z rejestru gruntów, -pisemną, pozytywną opinię Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta, o którą należy wystąpić wyprzedzająco na adres mailowy: plastykmiejski@zdm.poznan.pl (dotyczy ogródków i stoisk promocyjnych),-dokumenty rejestrowe firmy: Regon, NIP oraz dla podmiotów prawnych wypis z KRS; dla podmiotów fizycznych wypis z ewidencji działalności gospodarczej, Pesel; - zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków; - określenie sposobu zabezpieczenia potrzeb sanitarno - higienicznych klientów i zgoda Powiatowego Inspektora Sanitarnego na funkcjonowanie ogródka gastronomicznego; umowę (kopię za potwierdzeniem za zgodność z oryginałem) najmu lokalu, przed którym ma być usytuowany ogródek gastronomiczny.

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17, tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.Informacji ws. wydawania decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego udziela Wydział Zarządzania i Ewidencji Dróg, tel. +48 61 647 72 53, 48 61 628 65 96 (od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-15:00).Informacji w sprawie wystawienia opinii Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta udziela Wydział Przestrzeni Publicznej i Estetyki, tel. +48 61 6286571, tel. kom. +48 607 832 288 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00) e-mail: plastykmiejski@zdm.poznan.pl"

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową pobiera się opłaty, zgodnie z § 1 pkt. 4, § 5 Uchwały Nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maj 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania (ze zm.) ustala się następujące stawki opłat za 1m2 za 1 dzień zróżnicowane wg stref:

Opłaty obowiązujące dot. ogródka gastronomicznego w terminie od 15 marca 2022 r. - Staromiejska 1, 00 zł,- Śródmiejska 0,80 zł,- Pośrednia 0,60 zł,- Peryferyjna 0,40 zł.

Opłaty obowiązujące dot. stoiska promocyjnego w terminie od 15 marca do 31 października 2022 r. - Staromiejska 1, 00 zł,- Śródmiejska 0,80 zł,- Pośrednia 0,60 zł,- Peryferyjna 0,40 zł.

Opłaty obowiązujące dot. stoiska promocyjnego w terminie od 1 listopada 2022 r. - Staromiejska 0, 50 zł,- Śródmiejska 0,40 zł,- Pośrednia 0,30 zł,- Peryferyjna 0,20 zł.

Aktualne stawki za zajęcie pasa drogowego: https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/xlvii-858-viii-2021,84723/ 

Termin i sposób załatwienia

Wydawanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Art. 39 ust. 3 i 5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 3, ust. 3, ust. 6, ust. 11, ust. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zmianami) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).Uchwała Nr XCIII/1055/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar Staromiejski w Poznaniu".Uchwała Nr XXXI/207/II/96 Rady Miejskiej Poznania z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie warunków prowadzenia handlu okrężnego w Poznaniu. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zmianami).Uchwała nr XXVIII/498/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z 19 maja 2020 roku https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/xxviii-498-viii-2020-z-dnia-2020-05-19,81767/

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia Zarząd Dróg Miejskich orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.Obsługa klientów przez pracowników merytorycznych prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie)- poniedziałek w godzinach 7:30 - 15:00- wtorek w godzinach 7:30 - 15:00- środa - praca w terenie, prowadzenie spraw bieżących- czwartek w godzinach 7:30 - 15:00- piątek  w godzinach 7:30 - 15:00. Klienci mogą składać korespondencję / dokumenty w Zarządzie Dróg Miejskich, ul. Wilczak nr 17, 61-623 Poznań w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.30.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: P. Jankowska
Data wytworzenia informacji: 2022-03-28 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2022-03-28 11:07