zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

 •  wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów powinien spełniać wymagania określone w art. 42 ust.1, 3, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.)
 • wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów powinien spełniać wymagania określone w art. 42 ust. 2, 3 ww. ustawy.

Do wniosku dołącza się:

 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń (art. 42 ust. 1 pkt. 9a, art. 48a)
 • tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów - art. 25 ustawy o odpadach,
 • dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości (dot. zbierania odpadów niebezpiecznych, przetwarzania odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, zbierania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, przetwarzania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych) - art. 41b oraz 42 ust. 4a ustawy o odpadach,
 • zaświadczenia i oświadczenia szczegółowo wymieniono w załączniku,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (gdy jest wymagana),
 • operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
 • postanowienie Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (możliwość wniesienia zażalenia)
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana
 • plan z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
 • inne dokumenty (art. 42 ust. 5, 6, 7 ustawy o odpadach).

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22A, II piętro, pok. 202 (sekretariat) tel. 61 878-40-53, fax 61 878-40-55

Opłaty

 • 616,- PLN (na prowadzenie działalności gospodarczej)
 • 82,- PLN (pozostałe)

Opłatę uiszcza się w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowejKonto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań - nr rachunku:PKO BP 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

 • Termin - 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy,
 • Sposób załatwienia sprawy - decyzja - zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Kontrola

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Wydział występuje o przeprowadzenie kontroli przez:

·         Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (z udziałem przedstawicieli Wydziału)

·         Miejską Państwową Straż Pożarną

Kontrola kończy się opinią w formie postanowienia (nie przysługuje zażalenie).

Zabezpieczenie roszczeń (szczegóły art. 48a ustawy o odpadach)

 • Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest zobowiązany do zabezpieczenia roszczeń (obowiązek nie dotyczy odpadów określonych w art. 48a ust. 2 ustawy o odpadach).
 • Forma zabezpieczenia roszczeń - depozyt, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, polisa ubezpieczeniowa.
 • Posiadacz odpadów do wniosku załącza propozycję formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń.
 • Formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń określa się w drodze postanowienia (przysługuje zażalenie).
 • W terminie 2 tygodni od doręczenia ostatecznego postanowienia posiadacz odpadów jest obowiązany wpłacić zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu, lub złożyć oryginał gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.
 • Posiadacz odpadów ma obowiązek utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń.

Zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu należy wpłacać na rachunek:

Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,

nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1262 0847  

Podstawa prawna

 • art. 41, art. 43 ust. 1 (zbieranie odpadów), art. 41, art.43 ust. 2 (przetwarzanie odpadów) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 256)

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez osobę na stanowisku ds. odpadów, pok. 105, tel. 61 878-40-88 i 61 878-40-89

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), którym jest wydanie zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowychb)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowec)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Iwona Zajączek
Data i godzina publikacji: 2020-09-23 10:35