Zgłaszanie projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia (o głębokości powyżej 30 m) w celu wykorzystania ciepła Ziemi lub wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych - w czasie epidemii koronawirusa

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie projektu - 1 egz. egzemplarz projektu

Miejsce złożenia dokumentów

Zgłoszenia projektu można dokonać poprzez:

 • Wysłać pocztą (Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań),
 • Złożyć w skrzynce podawczej, która mieści się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych przy ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań (przedsionek holu).

Opłaty

Zgłoszenie projektu robót geologicznych nie podlega opłacie skarbowej.Za udzielenie pełnomocnictwo -  17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).Dowód uiszczonej opłaty skarbowej należy dołączyć do zgłoszenia.Opłatę skarbową możesz opłacić przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A.), w tytule przelewu wpisz w skrócie zakres projektu robót  geologicznych, lokalizację terenu dla którego został sporządzony projekt.

Termin i sposób załatwienia

 • 30 dni, od dnia złożenia kompletnego wniosku - na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy prawo geologiczne i górnicze (jt. Dz.U. z 2019 poz. 868 ze zm.)
 • rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych organ nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (art. 85 ust. 3 nw. ustawy).

Podstawa prawna

Projekt prac geologicznych podlega zgłoszeniu zgodnie z:
 1. ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 868 ze zm.) - art. 85,
Projekt zawiera dane zgodnie z
 1. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696).
 2. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1.07.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2015 poz. 964).

Tryb odwoławczy

W przypadku sprzeciwu organu w drodze decyzji -Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji.Odwołanie możesz:

 • ·wysłać pocztą (Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań,
 • · złożyć w skrzynce podawczej, która mieści się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych przy ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań (przedsionek holu).
 • · przesyłać na skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Miasta Poznania /UMPoznan/SkrytkaESP/, wykorzystując do tego posiadany e-podpis tzw. kwalifikowany lub profil zaufany.

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez osobę na stanowisku ds. geologii, tel. 61 878-40-71 lub tel. 61 878 40 72 lub 61 878 40 53 (sekretariat) lub na adres kos@um.poznan.pl

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, którym jest przekazanie organowi geologicznemu dokumentacji geologicznej.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ilona Dzikowska-Jaszczyk
Data wytworzenia informacji: 2021-01-14 00:00
Opis zmian: nowa informacja (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Michał Bugajny
Data i godzina publikacji: 2021-01-14 11:09