Zgłoszanie projektu robót geologicznych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie projektu - 1 egz. egzemplarz projektu.

Projekt robót geologicznych podlega zgłoszeniu w przypadkach określonych w art. 85 ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22A, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań (Sekretariat Wydziału, pok. 202, tel. (61) 878 40 53, fax. (61) 878 40 55 ).

Składanie dokumentów podczas stanu epidemii

Opłaty

Zgłoszenie projektu robót geologicznych nie podlega opłacie skarbowej.Za udzielenie pełnomocnictwo -  17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Dowód uiszczonej opłaty skarbowej należy dołączyć do zgłoszenia.

Opłatę skarbową możesz opłacić przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:

nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A.), w tytule przelewu wpisz  zakres projektu robót  geologicznych, lokalizację terenu dla którego został sporządzony projekt.

Termin i sposób załatwienia

 • 30 dni, od dnia złożenia kompletnego wniosku - na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy prawo geologiczne i górnicze
 • rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych organ nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (art. 85 ust. 3 nw. ustawy).

Podstawa prawna

Projekt prac geologicznych podlega zgłoszeniu zgodnie z:
 1. ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze - art. 85,
Projekt zawiera dane zgodnie z
 1. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696).
 2. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1.07.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2015 poz. 964).

Tryb odwoławczy

W przypadku sprzeciwu organu w drodze decyzji - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji.

Miejsce złożenia odwołania:

 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22A, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań (Sekretariat Wydziału, pok. 202, tel. (61) 878 40 53, fax. (61) 878 40 55 ),
 • poprzez skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Miasta Poznania /UMPoznan/SkrytkaESP/, wykorzystując do tego posiadany e-podpis tzw. kwalifikowany lub profil zaufany.

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez osobę na stanowisku ds. geologii, tel. 61 878-40-71 lub tel. 61 878 40 72 lub 61 878 40 53 (sekretariat) lub na adres kos@um.poznan.pl

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze którym jest zgłoszenie projektu robót geologicznych.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana zgłoszenia.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Iwona Zajączek
Data i godzina publikacji: 2020-09-01 07:31