Zgłoszenie eksploatacji instalacji: wprowadzających gazy i pyły do powietrza, wytwarzających pola elektromagnetyczne.

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Informacja, której zakres określa art. 152 ust. 1-7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst - Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zmianami)

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska ul. Gronowa 22A, II piętro, pok. 202 (sekretariat) tel. 61 878-40-53, fax 61 878-40-55.

Składanie dokumentów podczas stanu epidemii

Opłaty

Za przyjęcie zgłoszenia - 120,- PLN

Opłatę uiszcza się w momencie składania zgłoszenia.

Termin i sposób załatwienia

Przyjęcie zgłoszenia pod warunkiem, że w ciągu 30 dni organ nie wniesie sprzeciwu.

Podstawa prawna

Podstawa Prawna:
 • Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst:- Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zmianami)
 • Akty prawne związane ze sprawą:
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tekst jednolity rozporządzenia Dz. U. 2019 poz. 1510))
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031 oraz akt zmieniający Dz. U. 2019 poz. 1931))
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem tut. Wydziału, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Dodatkowych informacji dotyczących instalacji wprowadzających pyły i gazy do powietrza udziela pracownik wydziału na stanowisku ds. powietrza - pokój nr 210, tel. 61 878-40-85.

Dodatkowych informacji dotyczących instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne udziela pracownik na stanowisku ds. hałasu - pokój 210, tel. 61 878-40-62.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. 2019 poz. 1396 ze zm.), którym jest przyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-26 12:27 - dodanie informacji o stanie epidemii (Aktualizacja)