Zgłoszenie zamiaru budowy lub robót budowlanych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2),
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),
 • Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4).

Ponadto w Wydziale Urbanistyki i Architektury przygotowane zostały druki:

A1 - Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym

A3 - Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych

A6 - Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków ze zgłoszenia

Druki są do pobrania ze strony internetowej.

Zgłoszenie wraz z załącznikami (odpowiednio druk B-2, A1 lub A3) a w razie potrzeby z informacją uzupełniającą (druk B-4) winno być podpisane przez Inwestora/ów lub jego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo przedkłada się na piśmie w oryginale lub w odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia wymienione są jako załączniki w drukach B-2, A1 i A3.

Miejsce złożenia dokumentów

Szczegółowe informacje na stronie głównej Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Opłaty

Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania pełnomocnictwa przy zgłoszeniu, a dokonuje się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej - u inkasenta lub przy użyciu karty płatniczej bezpośrednio w Kancelarii Wydziału Urbanistyki i Architektury albo na rachunek bankowy - Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa COVID-19, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, począwszy od dnia 16.03.2020r. do odwołania WSTRZYMANA JEST MOŻLIWOŚĆ OSOBISTEGO ZAŁATWIANIA SPRAW W URZĘDZIE oraz w WYDZIALE URBANISTYKI I ARCHITEKTURY.
W związku z tym zmienia się tryb pracy Wydziału.
PROSIMY O ZAŁATWIANIE SPRAW WYŁĄCZNIE W FORMIE KORESPONDECYJNEJ TRADYCYJNEJ LUB ELEKTRONICZNEJ:

Szczegółowe informacje na stronie głównej Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Zgłoszenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia na Inwestora jest nakładany postanowieniem obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wydawany jest sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zgłoszenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U.2016.1493)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 j.t.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 j.t.)

Tryb odwoławczy

Sprzeciw następuje w formie decyzji administracyjnej, od której stronie przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Inne informacje

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego nie został wniesiony sprzeciw, mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji.

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Sprzeciw jest wnoszony, jeżeli:

 • zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 • budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy,
 • zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego (niepołączonego trwale z gruntem i przewidzianego do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia określonego w zgłoszeniu) - w miejscu, w którym obiekt taki istnieje.

Obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu budowlanego lub prowadzenie robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia może być nałożony (w drodze decyzji), jeśli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków. Natomiast zgłoszenia wymagają roboty budowlane wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (zarówno do wniosku o pozwolenie jak i do zgłoszenia -  należy dołączyć pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków (w Poznaniu) wg przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych (możliwych zgłoszeniem) może wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

Uwaga!

Projekt budowlany (gdy jest wymagany) opracowuje projektant zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 ze zm.).

Kopię mapy zasadniczej (dla celów projektowych) dla obszaru objętego zgłoszeniem oraz informacje o adresie geodezyjnym inwestycji można uzyskać w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu.

Wykaz robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia znajduje się w załączniku do sprawy.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2.   Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3.   Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 j.t.),  którym jest rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zmianę decyzji opozwoleniu na budowę albo wniosku o pozwolenie na rozbiórkę albo zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego i wydanie rozstrzygnięcia  w takich sprawach, oraz rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru budowy lub robót budowlanych; a także w oparciu o ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.2015.1892 j.t.), którym jest rozpatrzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.

4.   Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5.   Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8.   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9.   Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Walczak
ostatnia zmiana w dniu 2020-09-22 08:16 - aktualizacja (Aktualizacja)