ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wymagane dokumenty

Wniosek pracodawcy w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w załączeniu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Oddział Integracji Osób Niepełnosprawnych

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

tel.  61 87 85 825 lub 61 87 85 824.

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Pracodawca składa wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Pracodawca zostaje powiadomiony oraz wezwany do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Pracodawca zostaje powiadomiony o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania przeprowadza się negocjacje warunków umowy.

W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji zostaje zawarta umowa z Pracodawcą, który jest zobowiązany do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Refundacja zostaje przekazana na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. z 2015 r. poz.93).

Inne informacje

 1. Pracodawca, który zobowiąże się do zatrudnienia przez okres 36 miesięcy osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu, skierowane do pracy, przez powiatowy urząd pracy może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy.
 2. Maksymalna wysokość refundacji nie może przekroczyć 15-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 3. Pracodawca zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji w formie poręczenia, gwarancji bankowej, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika
 4. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarciem umowy.
 5. Jeżeli okres zatrudnienia osób niepełnosprawnych na wyposażonych stanowiskach pracy będzie krótszy niż 36 miesiące, Pracodawca ma obowiązek zwrócić środki pobrane na wyposażenie tych stanowisk w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.
 6. Zwrot środków powinien nastąpić w ciągu 3 miesięcy od daty rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.

Rozpatrywanie wniosków w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nastąpi po podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Inspektorem ochrony danych u Adresata jest pani Alicja Stefanowska (adres e-mail inspektora danych:: iod@um.poznan.pl);

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 511) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 93) którym jest zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej;

3. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora: 10 lat;

4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych,

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym do wnioskowania o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej;

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja danych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Alicja Kujawa-Lisiak
Data i godzina publikacji: 2020-02-24 09:24