Zwrot kosztów za dowóz organizowany przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka niepełnosprawnego

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Oświaty

Wymagane dokumenty

Wniosek - załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 605/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z 30 sierpnia 2017 r.

Orzecznie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, z uwagi na niepełnospranowść

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Oświaty, Urząd Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

Przez cały rok

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz. 59 ze zm.)

Inne informacje

Informacja pok. 235, tel.: 61 878 4185, 61 878 4367

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydenta Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
  2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Zarządzenia Nr 605/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2017 r. którym jest zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego.
  4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
  5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, niezbędnym do realizacji wniosku.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Opis zmian: dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2018-06-07 13:50