Stanowisko specjalistyczne - Architekt Miasta

Funkcja

Architekt Miasta (UA)

Imię, nazwisko

Piotr Sobczak

Kontakt

Wydział Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań - sekretariat Wydziału: ua@um.poznan.pl., tel. 61 878 55 24
ua@um.poznan.pl

Zakres zadań

Zakres zadań:

  • prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • udzielanie informacji urbanistycznej o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
  • organizacja i przeprowadzanie konkursów urbanistyczno-architektonicznych;
  • prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie pozwoleń na budowę albo rozbiórkę oraz w sprawach zatwierdzania projektów budowlanych;
  • prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na realizację inwestycji drogowej;
  • rozpatrywanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu;
  • rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania określonych robót budowlanych;
  • wykonywanie egzekucji administracyjnych (niepieniężnych), wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z prawa budowlanego i z ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
  • inspirowanie do działań na rzecz poprawy estetyki obiektów i przestrzeni miejskich.

Wydział/jednostka

Wydział Urbanistyki i Architektury

Metryczka

Opis zmian: korekta (Aktualizacja)
Opublikował(a): Bartosz Putz
Data i godzina publikacji: 2020-07-22 09:49