Stanowisko specjalistyczne - Miejski Inżynier Ruchu

Funkcja

Miejski Inżynier Ruchu (Miejski Inżynier Ruchu)

Imię, nazwisko

Łukasz Dondajewski

Kontakt

Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań tel. 61 878 15 20, fax. 61 878 15 29
mir@um.poznan.pl

Zakres zadań

Miejski Inżynier Ruchu wykonuje zadania organu zarządzającego ruchem, poprzez m.in.:

  1. Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu.
  2. Opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
  3. Zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów, opracowanych przez zarządcę drogi lub innych wnioskodawców, uprzednio zaopiniowanych przez zarządcę drogi.
  4. Przekazywanie zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji.
  5. Przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji.
  6. Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych.
  7. Prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu.
  8. Bieżący nadzór nad realizacją przez Zarząd Dróg Miejskich zadań z zakresu inżynierii ruchu.
  9. Współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami.
  10. Wydawanie w drodze decyzji administracyjnej, zezwoleń na przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, przewozów osób kolejką turystyczną i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, na podstawie opinii zarządcy drogi.

Wydział/jednostka

Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Beata Skrzypczak
Data wytworzenia informacji: 2023-02-01 00:00
Opis zmian: Uzupełnienie informacji o biurze (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2023-02-01 08:17