Stanowisko specjalistyczne - Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. Ochrony Praw Lokatorów i Projektów Mieszkaniowych

Funkcja

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. Ochrony Praw Lokatorów i Projektów Mieszkaniowych (SLk)

Imię, nazwisko

Dobrosława Janas

Kontakt

Biuro Spraw Lokalowych, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań, tel. 61 646 33 44, 61 878 58 12
dobroslawa_janas@um.poznan.pl

Zakres zadań

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. Ochrony Praw Lokatorów i Projektów Mieszkaniowych pełni jednocześnie funkcję Zastępczyni Dyrektorki Biura Spraw Lokalowych.

 • reprezentowanie Prezydenta w kontaktach z organizacjami społecznymi, instytucjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz lokatorów, jak również na rzecz osób znajdujących się w kryzysie bezdomności spowodowanym wojną, koniecznością uchodźctwa, klęską żywiołową, budowlaną;
 • uzgadnianie z Zastępcą Prezydenta ds. polityki przestrzennej i gospodarowania nieruchomościami, gospodarki komunalnej i lokalowej oraz środowiska rocznego planu działania w zakresie wypracowania zasad i celów realizacji zadań stanowiska, w szczególności dotyczących ochrony praw lokatorów - mieszkańców Miasta Poznania;
 • udzielanie i rozliczanie dotacji i grantów przekazanych z inicjatywy Pełnomocnika przez Miasto Poznań organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania w zakresie wsparcia lokatorów i ochrony ich praw;
 • upowszechnianie i promowanie działań edukacyjnych wśród najemców i wynajmujących dotyczących zasad najmu lokali mieszkalnych i ochrony praw lokatorów;
 • promowanie we współpracy z Gabinetem Prezydenta realizowanych programów mieszkaniowych, również z użyciem dostępnych środków społecznego przekazu;
 • organizowanie i prowadzenie konferencji oraz szkoleń z zakresu ochrony praw lokatorów dla jednostek i organizacji zapewniającym bezpieczeństwo lokatorom;
 • aktywny udział w analizowaniu obowiązujących przepisów prawa pod kątem ochrony praw lokatorów i formułowanie w tym zakresie wniosków o dokonanie zmian;
 • udział w rozwiązywaniu konfliktowych sytuacji między najemcami lokali a wynajmującymi, w szczególności tych lokali, które pochodzą z niepublicznego zasobu mieszkaniowego;
 • podejmowanie uzasadnionych interwencji w ochronie praw lokatorów wspólnoty samorządowej Miasta Poznania;
 • wsparcie lokatorów w ich słusznych oczekiwaniach wobec Miasta Poznań w zakresie najmu lokali;
 • współpraca w niezbędnym zakresie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i innymi organami państwa;
 • współpraca z organizacjami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami, które działają na rzecz lokatorów w zakresie wypracowania nowatorskich rozwiązań i działań zwalczających zjawisko bezdomności, jak również kreowanie rozwiązań dedykowanych uchodźcom wojennym w uzyskaniu wsparcia mieszkaniowego;
 • pomoc lokatorom w kontaktach z wynajmującymi oraz z instytucjami zewnętrznymi tj. organami ścigania, sądami, komornikami, dostawcami mediów;
 • przygotowywanie informacji na narady Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania z Biurem Spraw Lokalowych.

Wydział/jednostka

Biuro Spraw Lokalowych

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kaszubowska
Data wytworzenia informacji: 2022-08-08 00:00
Opis zmian: uzupelnienie informacji o zadaniach Pełnomocniczki PMP (Aktualizacja)
Opublikował(a): Patrycja Jasińska
Data i godzina publikacji: 2022-08-08 15:35