Szkoła Podstawowa Nr 54 im. Jana Kasprowicza

Kierownik/Dyrektor

Elżbieta Czapracka
ul. Małoszyńska 38, 60-176 Poznań
61 868-96-92 faks 61 868-96-92
godziny urzędowania: sekretariat 7.30 - 15.30
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000244328
sekretariat@sp54.poznan.pl
www.sp54.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Określa Statut Szkoły Podstawowej nr 54 w Poznaniu

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Umowa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 265, poz 2572 ze zm.)

  1. Regulamin pracy.
  2. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.
  3. Regulamin ZFŚS.
  4. Regulamin"Kontroli zarządczej".
  5. Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych.

Budżet jednostki na bieżący rok

dochody- 277wpływy z usług-146 331Dotacja podmiotowa z budżetu- 2 402 128

Wartość posiadanego mienia

Budynek wartość- 3 128 305Środki trwałe ogółem- 4 781 628Pozostałe środki trwałe w uzyciu powyżej 300zł- 617 881 Zbiory biblioteczne- 157 416Wartości niematerialne i prawne- 8  921

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

- Ewidencja uczniów,- Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,- Rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych,- Ewidencja akt osobowych pracowników,- Ksiega kontroli zewnetrzynych,- Księga protokołów R.P.,- Ksiega arkuszy ocen,- Księgi inwentarzowe,- Księga kontroli sanitarnej,- Księga druków ścisłego zarachowania,- Ksiega urządzeń wewnętrznych,- Rejestr wypadków uczniów i pracowników,- Rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń- awans zawodowy nauczycieli,- Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,- Archiwum dokumentacji szkoły._ Rejestr skarg i wniosków

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Robert Laskowski
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-13 14:44 - zmiana statutu (Aktualizacja)