Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Erazma z Rotterdamu (S.P. nr 7 Poznań)

Kierownik/Dyrektor

Anetta Pawlicka-Dropińska
ul.Galileusza 14, 60-159 Poznań
61 86-24-931
godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 8.00-16.00 (sekretariat)
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000942009
sek@sp7poz.pl
www.sp7poz.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /sp7poz/SkrytkaESP

Informacje o stanie zatrudnienia

Kadra merytoryczna (nauczyciele) - 79 osób (w tym długotrwałe nieobecności - 7 osób) - Administracja i obsługa - 20 osób - Stan na dzień: 02.01.2023r.

Kompetencje i zadania

Szkoła realizuje cele i  zadania określone w  Ustawie o systemie oświaty umożliwiając uczniom   zdobycie wiedzy i  umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa, ukończenia szkoły i  pozwalających kontynuować naukę na kolejnym etapie kształcenia. 
Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.
Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Akt powołania Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu z dnia 26.09.1995r. (akt nr KO - 105/95)

Statut Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu oraz wymienione w nim dodatkowe akty prawne przyjęte i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną szkoły.

Reszta podstawowych aktów prawnych regulujących prace szkoły zamieszczona została w załączonym w inf. BIP statucie szkoły.

Budżet jednostki na bieżący rok

wartość budżetu szkoły to: 5759882,00 zł.

Wartość posiadanego mienia

wartość mienia szkoły to: 8276002,00 zł.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

 1. Księgi inwentarzowe.
 2. Rejestr umów - wynajmy.
 3. Księga obiektu budowlanego.
 4. Księga druków ścisłego zarachowania.
 5. Księga kontroli zewnętrznych.
 1. Księga dzieci.
 2. Księgi ewidencji uczniów.
 3. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
 4. Rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających naukę.
 5. Rejestr wydanych kart rowerowych.
 6. Rejestr opinii i orzeczeń.
 7. Rejestr decyzji dyrektora szkoły.
 8. Rejestr zarządzeń dyrektora szkoły.
 9. Rejestr uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej.
 10. Rejestr protokołów i księgi protokołów posiedzeń rad pedagogicznych.
 11. Rejestr upoważnień do odbioru dzieci i uczniów ze świetlicy.
 12. Rejestr kart zapisu dzieci do świetlicy.
 13. Rejestr wypadków uczniowskich.
 1. Wykaz pracowników pedagogicznych.
 2. Rejestr wydanych legitymacji służbowych.
 3. Ewidencja zwolnień lekarskich.
 4. Ewidencja wyjść służbowych.
 5. Rejestry związane z awansem zawodowym nauczycieli.
 6. Rejestr wypadków pracowniczych.
 7. Wykaz pracowników administracji i obsługi.
 8. Miesięczne karty ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi.
 9. Kartoteki wydanej odzieży ochronnej.
 10. Rejestr umów zleconych.
 11. Wykaz pracowników emerytowanych szkoły.
 12. Rejestr wypłat świadczeń socjalnych z funduszu socjalnego.
 13. Rejestr przyjmowanych wniosków (np. zapomogi, pomoc rzeczowa)
 14. Rejestr przyznanych nagród (Prezydenta Miasta Poznania, Dyrektora Szkoły)

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ryfa
Data wytworzenia informacji: 2024-04-12 00:00
Opis zmian: Umieszczenie poprawionej wersji statutu szkoły. (Aktualizacja)
Opublikował(a): Robert Stube
Data i godzina publikacji: 2024-04-12 11:30