Oferta: specjalista ds. funduszu socjalnego

Data publikacji: 2022-01-14
Nr ref.: SP7.1200.1.2022
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Erazma z Rotterdamu
Stanowisko: specjalista ds. funduszu socjalnego
Informacje dodatkowe: 3/4 etatu

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-03-10

Zakres podstawowych czynności

1. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników, emerytów, rencistów Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu i ich rodzin oraz emerytowanych pracowników zlikwidowanych placówek oświatowych Poznań - Grunwald.

2. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pożyczek, zapomóg i dofinansowania wypoczynku osób uprawnionych do korzystania ze środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określonych w Regulaminie.

3. Przyjmowanie i sprawdzanie pod kątem poprawności wniosków wraz z załączoną dokumentacją o świadczenia socjalne (m. in. zapomogi, wczasy turystyczne, pożyczki mieszkaniowe itp.).

4. Współpraca z Dyrektorem Szkoły, odpowiedzialnym za gospodarowanie środkami ZFŚS oraz przedstawicielami Związków Zawodowych w zakresie opracowania preliminarza wydatków ZFŚS oraz prawidłowe ich wykorzystywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Rejestrowanie wniosków.

6. Przygotowywanie wniosków oraz umów do zaopiniowania przez Dyrektora Szkoły.

7. Przygotowywanie i sporządzanie list płac na podstawie rozpatrzonych wniosków; podpisywanie list płac pod względem formalnym i rachunkowym.

8. Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych według świadczeń podlegających opodatkowaniu oraz przekazanie zestawienia naliczonych podatków Specjaliście ds. płac.

9. Pobieranie gotówki z banku na przyznane świadczenia socjalne.

10. Prowadzenie rejestru przyznanych świadczeń socjalnych poszczególnym członkom funduszu.

11. Terminowe i rzetelne opracowywanie i przekazywanie informacji odpowiednim instytucjom.

12. Gospodarowanie i wypłacanie środków gotówkowych z kasy.

13. Przyjmowanie wniosków dotyczących legitymacji nauczycielskich, ewidencja i zamawianie.

14. Przyjmowanie i sprawdzanie pod kątem poprawności wniosków o świadczenie z Funduszu Zdrowia Nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu.

15. Współpraca z komisją Funduszu Zdrowia Nauczycieli w zakresie opiniowania wniosków do przedłożenia Dyrektorowi Szkoły.

16. Sporządzanie zestawienia przyznanych świadczeń dla Głównej księgowej i dla Specjalisty ds. płac.

17.Sporządzanie pism związanych z udzielaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i z Funduszu Zdrowia Nauczycieli.

Wymagania obowiązkowe

Zapraszamy do zespołu Siódemki osoby:

- posiadające wykształcenie średnie lub wyższe (mile widziane kwalifikacje do prowadzenia księgowości funduszu socjalnego zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r., art. 53 ust. 2;

- posiadające obywatelstwo polskie;

- które nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe

- doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych;

- samodzielność w działaniu;

- chęć oraz umiejętność zdobywania nowych kompetencji;

Wymagane dokumenty

1. CV

2. List motywacyjny

3. Wydrukowana i podpisana "DEKLARACJE ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH KANDYDATA INNYCH NIŻ WYMAGANE POSTĘPOWANIEM REKRUTACYJNYM ORAZ NA POTRZEBĘ KOLEJNYCH REKRUTACJI"

Inne informacje:

Oferty można składać drogą mailową na adres : kadry@sp7poz.pl lub w siedzibie szkoły: ul. Galileusza 14, 60-158 Poznań

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

lista kandydatów.pdf plik binarny

Informacja o wyniku naboru

informacja o wynikach.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu z siedzibą w Poznaniu, ul. Galileusza 14;

- We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt: iod5_oswiata@um.poznan.pl

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z przepisami Ustawy Kodeks Pracy, a także przepisami Ustawy o pracownikach samorządowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO), w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym publikacji wyników rekrutacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jeżeli przekazał/a Pan/i szerszy zakres danych niż wymagany wskazanymi powyżej przepisami prawa, to przetwarzamy je nad podstawie wyrażonej przez Pana/ią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo Pani/a dane osobowe, mogą być przetwarzane w celach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji, na podstawie odrębnie wyrażonej przez Panią/a zgody, która w dowolnym momencie może zostać cofnięta.

- Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem w organizacji zatrudnienia tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

- Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych;

b) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c) żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

- Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

- Podanie danych osobowych wynikających z wymienionych wyżej aktów prawnych jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marta Walczak
Data wytworzenia informacji: 2022-03-08 00:00
Opis zmian: Rozstrzygnięcie ofert pracy (Aktualizacja)
Opublikował(a): Robert Stube
Data i godzina publikacji: 2022-03-10 18:17