Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (DGR)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Joanna Jajus
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań
tel. 61 878 4783, fax 61 878 47 84; godziny otwarcia: pon. 07:30 - 17:00, wt.-pt. 07:30-15:30
dgr@um.poznan.pl
www.poznan.pl/poznanbiznespartner

Kompetencje i zadania

Do zadań Wydziału należy w szczególności:1. Obsługa wniosków CEIDG-1 o wpis do CEIDG: przyjmowanie i przekształcanie wniosków w formę dokumentu elektronicznego, przesłanie do CEIDG prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwy ds. gospodarki.2. Obsługa spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

 • przyjmowanie i rozpatrywanie oraz wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz decyzji o wygaśnięciu lub cofnięciu zezwolenia,
 • prowadzenie spraw dotyczących obowiązku składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz opłatami za korzystanie z zezwoleń.
 • weryfikacja zaświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

3. Obsługa spraw związanych z licencjami i zezwoleniami na transport drogowy i kontrolą przewoźników drogowych:

 • prowadzenie spraw dotyczących udzielania, odmowy udzielania, cofania, zmiany, wygaśnięcia i zawieszania zezwoleń oraz licencji na transport drogowy,
 • prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
 • wykonywanie czynności kontrolnych przewoźników drogowych,
 • prowadzenie spraw dot. obsługi zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne.

4. Obsługa spraw związanych z opiniowaniem lokalizacji kasyn i salonów gier.5. Obsługa spraw związanych z rolnictwem i gospodarką żywnościową:

 • kontrola przestrzegania zakazu upraw maku i konopii;
 • wydawanie decyzji o odebraniu zwierząt gospodarskich okrutnie traktowanych; wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy agresywnej/chartów; prowadzenie rejestru zwierząt objętych Konwencją Waszyngtońską;
 • wystawianie kart wędkarskich/łowiectwa podwodnego, rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb; wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi narzędziami połowowymi wody płynącej; nadzór/utrzymanie urządzeń melioracyjnych na gruntach m. Poznania i ROD; nadzór nad spółkami wodnymi;
 • sprawy socjalne rolników; organizowanie spisów rolnych, aktualizacja gospodarstw/działek rolnych; opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania; organizowanie Dożynek Miejskich i konkursu "Zielony Poznań";
 • zatwierdzanie planów łowieckich, opiniowanie dzierżaw obwodów łowieckich, wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania/przetrzymywania zwierzyny; wydawanie decyzji o odłowie/odstrzale redukcyjnym zwierzyny;
 • Wydział współpracuje z Polskim Związkiem Działkowców oraz z innymi Stowarzyszeniami ogrodowymi w sprawie rozwoju ogródków działkowych.

6. Wspieranie i promocja przedsiębiorczości oraz zatrudnienia:

 • prowadzenie ośrodka doradczo - szkoleniowego dla osób planujących podjęcie działalności gosp. oraz przedsiębiorców: udzielanie informacji i porad w zakresie dotyczącym zakładania firmy oraz dostępnych programów i form wsparcia dla MSP, opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych, szkoleniowych i doradczych dla MSP,
 • redagowanie i aktualizacja interaktywnego serwisu Poznań Biznes Partner w ramach MIM,
 • inicjowanie, organizowanie oraz koordynacja przedsięwzięć wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, organizacja konferencji i seminariów o tematyce gospodarczej,
 • współpraca z samorządami, administracją rządową, organizacjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi w obszarze wspierania i promocji przedsiębiorczości oraz zatrudnienia, współpraca z wyższymi uczelniami oraz instytucjami naukowo - badawczymi, klastrami technologicznymi oraz ośrodkami transferu wiedzy i technologii z nauki do gospodarki.

7. Obsługa punktu potwierdzania profili zaufanych EPUAP przez Miasto Poznań.

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

1) Rejestr psów ras agresywnych - DGR-VI.6140

2) Rejestr zwierząt podlegających ochronie na podstawie Konwencji Waszyngtońskiej - DGR-VI.614 1

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Izydorska
Data wytworzenia informacji: 2024-02-09 00:00
Opis zmian: Usunięcie nieaktualnego wniosku (Aktualizacja)
Opublikował(a): Nela Pakuła
Data i godzina publikacji: 2024-02-09 11:36