Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Gospodarki Nieruchomościami


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Komunikat Termin ważności

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. M. Gruchmanowej - działki: 1/397, 1/398, 1/399 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/397 (RIVb) pow. 604 m2 KW PO1P/00318232/1

ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/398 (RIVb) pow. 603 m2 KW PO1P/00318232/1

ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/399 (RIVb) pow. 647 m2 KW PO1P/00318232/1

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 19 sierpnia 2022 r.

Przetargi odbędą się dnia 26 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2022-06-24 do 2022-08-26

informacja o wynikach przetargów z 09.06.2022

Informacja Prezydenta o wynikach przetargów przeprowadzonych dnia 09.06.2022 r. na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Moniki Gruchmanowej - działka 1/389 i działka 1/390.

od 2022-06-20 do 2022-06-27

protokół dotyczący nieodłatnego nabycia przez Miasto Poznań prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

Protokół dotyczący nieodpatnego nabycia przez Miasto Poznań prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Poznaniu przy ul.  Św. Wincentego, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Śródka, arkusz mapy 06, działka nr 4/6, w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

od 2022-06-14 do 2022-07-14

Wyniki przetargu nieograniczonego pisemnego w ramach wynajmowania nieruchomości w celu prowadzenia działalności gastronomicznej wraz z urządzeniem ogólnodostępnego obszaru sportowo-rekreacyjnego na nieruchomościach nad rzeką Wartą w Poznaniu

Wyniki przetargu nieograniczonego pisemnego w ramach wynajmowania nieruchomości w celu prowadzenia działalności gastronomicznej wraz z urządzeniem ogólnodostępnego obszaru sportowo-rekreacyjnego na nieruchomościach nad rzeką Wartą w Poznaniu.

od 2022-06-10 do 2022-06-30

wykaz nieruchomości nr 11/2022 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 9.06.2022r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 11/2022 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

od 2022-06-09 do 2022-06-29

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wynajęcia na terenie Miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania, jako prezydent miasta na prawach powiatu, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że z dniem 9.06.2022 roku wywieszony został w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Gronowa 20 - oraz umieszczony na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń, pl. Kolegiacki 17, na okres 21 dni wykaz lokalu mieszkalnego nr 5 na nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Poznaniu przy ul. Lodowej 7, który przeznaczony został do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - do lat trzech.

Wykaz oraz ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania (bip.poznan.pl), a sam wykaz także na stronie podmiotowej wojewody wielkopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

od 2022-06-09 do 2022-06-30

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. M. Gruchmanowej - działka 1/395 oraz działka 1/396 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/395 (RIVb) pow. 604 m2 KW PO1P/00318232/1

- ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/396 (RIVb) pow. 603 m2 KW PO1P/00318232/1

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 21 lipca 2022 r.

Przetargi odbędą się 28 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2022-05-26 do 2022-07-28

ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Podolany, rejon ul. Strzeszyńskiej - działka 15/1

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej w Poznaniu:

rejon ul. Strzeszyńskiej obręb Podolany arkusz 08 działka 15/1 (RIVa) pow. 1263 mKW PO1P/00121062/0.

W przetargu mogą brać udział właściciele / użytkownicy wieczyści działki 10 (obręb Podolany arkusz 08) oraz działki 86 (obręb Podolany arkusz 06), jeżeli:

  1. wniosą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do 7 lipca 2022 r. oraz
  2. dokonają pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargunie później niż 7 lipca 2022 r. do godziny 15:00 w Sali Obsługi Klienta Wydziału Gospodarki
     Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, w zamkniętej kopercie z napisem: Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu - ul. Strzeszyńska działka 15/1.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności / prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości sąsiedniej (aktualny wydruk z Elektronicznej Księgi Wieczystej), a w przypadku nieujawnionego w KW aktualnego stanu prawnego także inne dokumenty poświadczające prawo do nieruchomości).

Przetarg odbędzie się 14 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, Sala 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2022-05-12 do 2022-07-14

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. M. Gruchmanowej - działka 1/393 oraz działka 1/394 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/393 (RIVb) pow. 604 m2 KW PO1P/00318232/1

- ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/394 (RIVb) pow. 603 m2 KW PO1P/00318232/1

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 14 lipca 2022 r.

Przetargi odbędą się 21 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2022-05-16 do 2022-07-21

Interpretacja

Interpretacja dot. zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r.-Prawo restrukturyzacyjne i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w sprawie restrukturyzacji zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa poprzez umorzenie częściowe lub całkowite, odroczenie terminu płatności i/lub rozłożenie płatności na raty.

od 2017-02-21 do 2089-12-31