Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Magda Albińska
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
IV piętro, sekretariat pokój 413, telefon 61 878-4520; fax 61 878-4525
gn@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU

1) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

 • informacja tel.: 61 8271-683, 61 8271-678, 61 8271-677, 61 8271-682, 61 8271-887, 61 8271-703, 61 8271-725;

2) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu (bonifikaty):

 • informacja tel.: 61 8271-758, 61 8271-679, 61 8271-514, 61 8271-577, 61 8271-646, 61 8271-771, 61 8271-724;

3) wydzierżawianie, oddanie w najem nieruchomości Miasta Poznania (MP) lub Skarbu Państwa (SP):

 • informacja tel.: 61 8271-664, 61 8271-668, 61 8271-779, 61 8271-643, 61 8271-666, 61 8271-539, 61 8271-857, 61 8271-589;

4)udzielanie ulg w spłacie zaległości z ww. tytułów (należności cywilnoprawne):

 • informacja tel.: 61 878-5164, 61 878-4538, 61 878-5163, 61 878-4594, 61 878-4390;

5) stan konta rozrachunkowego kontrahenta Wydziału:

 • informacja tel.: 61 878-5133, 61 878-5132, 61 878-5131, 61 878-5147, 61 878-5138, 61 878-5136. 61 878-5137, 61 878-5142, 61 878-5141, 61 878-5143;

6) wycinka drzew lub krzewów, zarządzanie nieruchomościami MP i SP, interwencyjne porządkowanie nieruchomości:

 • informacja tel.: 61 878-5105, 61 878-4546, 61 878-5117, 61 878-4522, 61 8271-729, 61 8271-776, 61 878-5118;

7) ustanawianie prawa służebności gruntowych, użytkowania oraz prowadzenie spraw związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości:

 • informacja tel.: 61 8271-673, 61 8271-667, 61 8271-741, 61 8271-852, 61 8271-793;

8) ustanawianie prawa służebności przesyłu, użytkowania pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej:

 • informacja tel.: 61 8271-680, 61 8271-735, 61 8271-859, 61 8271-844, 61 8271-769;

9) przetargi oraz rokowania na zbycie nieruchomości MP lub SP:

 • informacja tel.: 61 8271-671, 61 8271-674, 61 8271-862, 61 8271-675, 61 8271-581;
 • informacja o wpływie środków pieniężnych tytułem wadium na rachunek bankowy UMP: 61 878-4535, 61 878-4537, 61 878-5193, 61 878-4536;

10)  przygotowanie nieruchomości MP i SP do zbycia w trybie przetargowym:

 • informacja tel.: 61 8271-670, 61 8271-597, 61 8271-672, 61 8271-895, 61 8271-644, 61 8271-822, 61 8271-661;

11) zbywanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości MP lub SP oraz komunalnych nieruchomości lokalowych na rzecz ich najemców:

 • informacja tel.: 61 8271-647, 61 8271-653, 61 8271-652, 61 8271-651, 61 8271-649, 61 8271-874, 61 8271-650, 61 8271-709;

12) nabywanie nieruchomości do zasobu MP lub SP:

 • informacja tel.: 61 878-5157, 61 878-5191, 61 878-5195, 61 878-5186, 61 878-5128, 61 878-5194, 61 878-5103;

13) ewidencja zasobu nieruchomości MP oraz SP oraz ustanawianie prawa trwałego zarządu:

 • informacja tel.: 61 8271-690, 61 8271-578, 61 8271-558, 61 8271-662, 61 8271-759;

14) reprezentowanie MP lub SP w postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, o wypłatę odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz w innych postępowaniach reprywatyzacyjnych:

 • informacja tel.: 61 878-5161, 61 878-4542, 61 878-5127, 61 878-4527, 61 878-5102, 61 878-5104, 61 878-5162, 61 878-5198;

15) reprezentowanie MP lub SP w postępowaniach komunalizacyjnych oraz sądowych o zasiedzenie, dziedziczenie ustawowe, o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym:

 • informacja tel.: 61 878-5120, 61 8271-654, 61 878-4539, 618271-648, 61 878-5113, 61 878-5112, 61 878-5119;

16) udostępnienie informacji publicznej w zakresie działania Wydziału:

 • informacja tel.: 61 878-4017, 61 878-5167.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Rejestr skarg i wniosków - GN-VIII.1510

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Monika Olpińska
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-21 12:17 - nowy komunikat WGN (Wprowadzenie informacji)