Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu (ZOU)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Wojciech Czyżewski
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
pok. 31 (parter), tel. 61 878 5231, fax 61 878 5215
zou@um.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu prowadzi sprawy związane z zapewnieniem kompleksowej obsługi Urzędu Miasta Poznania.

Do zakresu działania wydziału należy w szczególności:

1. Prowadzenie spraw w zakresie udzielania zamówień publicznych, a także wspieranie miejskich jednostek organizacyjnych w sprawach dotyczących zamówień publicznych.

Postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych prowadzonych przez Miasto Poznań zamieszczone są na platformie zakupowej pod adresem: https://umpoznan.ezamawiajacy.pl.

a) Zamówienia publiczne udzielane na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

‒      W postępowaniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, składa się oferty w postaci elektronicznej - w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

‒      W postępowaniach, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, składa się oferty w postaci elektronicznej - w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci papierowej - w formie pisemnej.

b) Zamówienia publiczne udzielane na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych:

‒      W postępowaniach o udzielenie zamówienia lub konkursie, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, składa się oferty w postaci elektronicznej - w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

‒      W postępowaniach o udzielenie zamówienia lub konkursie, o wartości mniejszej niż progi unijne, składa się oferty w postaci elektronicznej - w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej - opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Szczegółowy proces przebiegu procedury określony jest każdorazowo w dokumentacji postępowania. Regulacje i procedury procesu zakupowego znajdują się na głównej stronie platformy zakupowej, bez konieczności logowania się na platformie.

2. zarządzanie nieruchomościami i lokalami, w tym remonty i modernizacja budynków, w których Urząd prowadzi działalność,

3. na polecenie Prezydenta Miasta Poznania prowadzenie postępowań i uczestniczenie w postępowaniach prowadzonych przez miejskie jednostki organizacyjne w charakterze biegłego (rzeczoznawcy),

4. obsługa Urzędu Miasta Poznania w zakresie zaopatrzenia, telekomunikacji, transportu, usług kancelaryjnych oraz techniczna obsługa sesji Rady Miasta Poznania,

5. prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

  • Rejestr decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej - ZOU-II.1431
  • Rejestr ryzyka - ZOU-II.173

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Magdalena Rodzewicz-Pawlak
Data wytworzenia informacji: 2021-04-10
Opis zmian: Rejestracja ogłoszenia. (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Barbara Makówka
Data i godzina publikacji: 2021-04-21 15:34