Oferta: ds. weryfikacji i aktualizacji

Data publikacji: 2022-05-16
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.9.2022
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Stanowisko: ds. weryfikacji i aktualizacji
Informacje dodatkowe: umowa o pracę, pełen etat, formularz elektroniczny CV dostępny na stronie https://bip.geopoz.poznan.pl, zakładka Oferty pracy - Oferty bieżące

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-06-13

Zakres podstawowych czynności

1. Prowadzenie i aktualizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie:

   1) ewidencji gruntów i budynku (katastru nieruchomości)

   2) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

   3) obiektów topograficznych

   4) szczegółowych osnów geodezyjnych

2. Weryfikowanie zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami:

   1) sprawdzanie rezultatów przetwarzania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

   2) sprawdzanie prawidłowości pomiarów i obliczeń współrzędnych punktów osnowy pomiarowej oraz szczegółów sytuacyjnych

   3) sporządzanie protokołów weryfikacji

3. Weryfikowanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych pod względem spójności przekazywanych zbiorów danych z prowadzonymi przez ZGiKM GEOPOZ bazami danych

4. Włączanie materiałów i dokumentów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

   1) przyjmowanie do zasobu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych albo zbiorów danych lub innych materiałów, jako przedmiotu zamówienia publicznego oraz opatrywanie ich klauzulą urzędową

   2) opisywanie materiałów zasobu metadanymi

Wymagania obowiązkowe

1. wykształcenie wyższe I stopnia kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia

2. co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe

3. umiejętność właściwego stosowania przepisów prawa

4. znajomość zagadnień, procedur i przepisów związanych z powierzonymi zadaniami

5. umiejętność obsługi komputera - pakietu Office, Internetu oraz urządzeń biurowych

6. umiejętność pracy w zespole

7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

8. nieposzlakowana opinia

9. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe

1. wykształcenie wyższe II stopnia kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, geoinformatyka

2. co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

3. uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne

4. umiejętność pracy z bazami danych

5. umiejętność planowania i organizowania pracy własnej

Wymagane dokumenty

(podstawa prawna żądania danych: art.  221 par. 1, 2, 4 i 5 Kodeksu pracy oraz ustawa o pracownikach samorządowych):

1. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia dot. wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku

2. list motywacyjny ("Co motywuje Pana/ią do podjęcia pracy na oferowanym stanowisku?")

3. kopie/skany świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, wykształcenie i kwalifikacje - uwaga: dopuszcza się przedstawienie tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej

4. kopię/skan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy wskaźnik zatrudnienia jest niższy niż 6%, a kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia (patrz informacje dodatkowe)

oświadczenia o treści:

"Oświadczam, że:

 • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i  korzystam z pełni praw publicznych
 • nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • cieszę się nieposzlakowaną opinią
 • posiadam obywatelstwo polskie" - (oświadczenie to jest wymagane tylko wówczas, gdy zostało zawarte w wymaganiach niezbędnych)

6. podanie przez kandydata szerszego zakresu danych niż wyżej wymienione wymaga zamieszczenia klauzuli - zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oświadczam, że  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na wolne stanowisko pracy. Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO"     

7. jeżeli w wymaganiach niezbędnych nie ma wymogu posiadania obywatelstwa polskiego, to osoba, która go nie posiada, musi dołączyć dokument potwierdzający znajomość języka polskiego oraz oświadczenie: "Oświadczam, że posiadam:

 • obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej."

Inne informacje:

Składanie aplikacji

 • zachęcamy do skorzystania z wniosku on-line poprzez stronę internetową Zarządu https://bip.geopoz.poznan.pl (zakładka Oferty pracy - Oferty pracy bieżące), link przy konkretnej ofercie pracy
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza - mail: geopoz@geopoz.poznan.pl - przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • tradycyjna poczta
 • siedziba Zarządu, Sala Obsługi Klienta (I piętro).

Uwaga:

 •   skorzystanie z elektronicznego formularza aplikacyjnego wymaga od kandydata podania adresu mailowego, który jest niezbędny do obsługi procesu rekrutacji. Jeżeli nie wyraża Pan/i na to zgody, prosimy o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych w postaci papierowej
 • dokumenty przesłane tradycyjną pocztą lub składane w Sali Obsługi Klienta  winny zawierać numer referencyjny ogłoszenia
 • decyduje dzień wpływu (dostarczenia) aplikacji do naszej jednostki

Informacje dodatkowe

 • rozpatrywane będę tylko aplikacje:
  •   kompletne (patrz - "Wymagane dokumenty oraz oświadczenia")
  •   spełniające wymagania niezbędne
 • zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty
 • informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronach internetowych Zarządu i Biuletynu Urzędu Miasta Poznania oraz na tablicy ogłoszeń w Sali Obsługi Klienta Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu przy ul. Gronowej 20
 • uwaga - wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w naszej jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia jest niższy niż 6%, zatem pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów.

Warunki pracy

 • stanowisko pracy mieści się w wielokondygnacyjnym budynku wyposażonym w windy (windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych)
 • oświetlenie stanowiska pracy jest naturalne i sztuczne
 • praca z przewagą wysiłku umysłowego
 • podczas pracy wykorzystuje się komputer z monitorem LCD

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wynikach naboru 09_2022.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Ochrona danych osobowych.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Buszka
Data wytworzenia informacji: 2022-06-13 00:00
Opis zmian: Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Buszka
Data i godzina publikacji: 2022-06-13 09:54
Treść zawiera dane osobowe: TAK
Termin planowanej weryfikacji: 2022-09-14 00:00:00.0