Oferta: ds. wsparcia informatycznego systemu informacji przestrzennej

Data publikacji: 2022-05-16
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.10.2022
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Stanowisko: ds. wsparcia informatycznego systemu informacji przestrzennej
Informacje dodatkowe: umowa o pracę, pełen etat, formularz elektroniczny CV dostępny na stronie https://bip.geopoz.poznan.pl, zakładka Oferty pracy - Oferty bieżące

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-06-21

Zakres podstawowych czynności

 1. Zapewnienie technologicznego wsparcia Systemu Informacji Przestrzennej
 2. Zapewnienie spójności funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej
 3. Uczestniczenie w tworzeniu i realizacji koncepcji rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej
 4. Koordynowanie rozwiązań problemów informatycznych związanych
  z funkcjonowaniem Systemu Informacji Przestrzennej
 5. Podejmowanie działań zapewniających informatyczną optymalizację funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej
 6. Zapewnienie integralności Centralnej Bazy Danych Systemu Informacji Przestrzennej
 7. Opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i nowych procedur
 8. Zapewnienie poprawności konwersji danych do nowych narzędzi Systemu Informacji Przestrzennej

Wymagania obowiązkowe

 1. wykształcenie wyższe II stopnia, kierunek lub specjalizacja: geoinformatyka, informatyka, nauki przyrodnicze
 2. trzyletni staż pracy
 3. wiedza z zakresu własnej i pokrewnych specjalności
 4. znajomość systemów GIS
 5. znajomość systemów integracji danych i usług
 6. umiejętność zarządzania projektami
 7. umiejętność organizowania, prowadzenia i koordynowania prac realizowanych zespołowo
 8. umiejętność projektowania i wdrażania nowych rozwiązań
 9. umiejętność analizy danych
 10. umiejętność komunikacji językowej na dobrym poziomie
 11. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 12. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 13. nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe

 1. studia podyplomowe z zakresu systemów baz danych
 2. kursy, szkolenia z zakresu zarządzania projektami informatycznymi lub/i zarządzania bazami danych i mechanizmami wymiany danych
 3. co najmniej dwa lata pracy na stanowisku informatyka
 4. praca z bazami danych i portalami internetowymi
 5. wdrażanie nowych technologii

Wymagane dokumenty

(podstawa prawna żądania danych: art.  221 par. 1, 2, 4 i 5 Kodeksu pracy oraz ustawa o pracownikach samorządowych):

1. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia dot. wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku

2. list motywacyjny ("Co motywuje Pana/ią do podjęcia pracy na oferowanym stanowisku?")

3. kopie/skany świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, wykształcenie i kwalifikacje - uwaga: dopuszcza się przedstawienie tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej

4. kopię/skan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy wskaźnik zatrudnienia jest niższy niż 6%, a kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia (patrz informacje dodatkowe)

oświadczenia o treści:

"Oświadczam, że:

 • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i  korzystam z pełni praw publicznych
 • nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • cieszę się nieposzlakowaną opinią
 • posiadam obywatelstwo polskie" - (oświadczenie to jest wymagane tylko wówczas, gdy zostało zawarte w wymaganiach niezbędnych)

6. podanie przez kandydata szerszego zakresu danych niż wyżej wymienione wymaga zamieszczenia klauzuli - zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oświadczam, że  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na wolne stanowisko pracy. Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO"     

7. jeżeli w wymaganiach niezbędnych nie ma wymogu posiadania obywatelstwa polskiego, to osoba, która go nie posiada, musi dołączyć dokument potwierdzający znajomość języka polskiego oraz oświadczenie: "Oświadczam, że posiadam:

 • obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej."

Inne informacje:

Składanie aplikacji

 • zachęcamy do skorzystania z wniosku on-line poprzez stronę internetową Zarządu https://bip.geopoz.poznan.pl (zakładka Oferty pracy - Oferty pracy bieżące), link przy konkretnej ofercie pracy
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza - mail: geopoz@geopoz.poznan.pl - przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • tradycyjna poczta
 • siedziba Zarządu, Sala Obsługi Klienta (I piętro).

Uwaga:

 •   skorzystanie z elektronicznego formularza aplikacyjnego wymaga od kandydata podania adresu mailowego, który jest niezbędny do obsługi procesu rekrutacji. Jeżeli nie wyraża Pan/i na to zgody, prosimy o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych w postaci papierowej
 • dokumenty przesłane tradycyjną pocztą lub składane w Sali Obsługi Klienta  winny zawierać numer referencyjny ogłoszenia
 • decyduje dzień wpływu (dostarczenia) aplikacji do naszej jednostki

Informacje dodatkowe

 • rozpatrywane będę tylko aplikacje:
  •   kompletne (patrz - "Wymagane dokumenty oraz oświadczenia")
  •   spełniające wymagania niezbędne
 • zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty
 • informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronach internetowych Zarządu i Biuletynu Urzędu Miasta Poznania oraz na tablicy ogłoszeń w Sali Obsługi Klienta Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu przy ul. Gronowej 20
 • uwaga - wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w naszej jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia jest niższy niż 6%, zatem pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów.

Warunki pracy

 • stanowisko pracy mieści się w wielokondygnacyjnym budynku wyposażonym w windy (windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych)
 • oświetlenie stanowiska pracy jest naturalne i sztuczne
 • praca z przewagą wysiłku umysłowego
 • podczas pracy wykorzystuje się komputer z monitorem LCD

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wynikach naboru 10_2022.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Ochrona danych osobowych.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Buszka
Data wytworzenia informacji: 2022-06-21 00:00
Opis zmian: Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Buszka
Data i godzina publikacji: 2022-06-21 10:20
Treść zawiera dane osobowe: TAK
Termin planowanej weryfikacji: 2022-10-22 00:00:00.0