Oferta: informatyk - dział zarządzania si

Data publikacji: 2006-02-14
Nr ref.: ZG-ZKS/1110/6/06
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Stanowisko: informatyk - dział zarządzania si

Data rozstrzygnięcia oferty

2007-04-12

Zakres podstawowych czynności

Zabezpieczenie ciągłości i prawidłowości funkcjonowania infrastruktury informatycznej w szczególności :

1. Administrowanie i zarządzanie pracą systemów informatycznych.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa danych w systemach,
w szczególności danych osobowych.

3. Obsługa techniczna w zakresie instalacji sprzętu
i oprogramowania.

4. Zapewnienie wsparcia technicznego wszystkim użytkownikom SI.

5. Współuczestniczenie w zakresie usuwania awarii oraz serwisu technicznego sprzętu komputerowego i osprzętu sieciowego.

6. Proponowanie rozwiązań i współuczestniczenie w realizacji kompleksowej koncepcji komputeryzacji Zarządu.

Wymagania obowiązkowe

Wykształcenie wyższe: informatyka.

Znajomość zasad działania systemów informatycznych.

Znajomość oprogramowania: MS Windows, MS Office Professional.

Znajomość zagadnień związanych z sieciami opartymi na protokole TCP/IP.

Obywatelstwo polskie.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych.

Komunikatywność.

Umiejętność analitycznego myślenia.

Kreatywność, innowacyjność.

Wymagania dodatkowe

Kursy specjalistyczne związane z administrowaniem sieci.

Certyfikaty systemów operacyjnych, baz danych
i programów narzędziowych.

Doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku.

Doświadczenie w pracy z zespołami ludzkimi.

Znajomość systemów bazodanowych: Oracle, Progress, MS Access.

Znajomość oprogramowania do diagnozowania sprzętu.

Wysoka kultura osobista.

Asertywność.

Empatia.

Wymagane dokumenty

1. CV.

2. List motywacyjny.

3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje.

4. Kopia zaświadczenia lub oświadczenie kandydata
o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Inne informacje:

Oświadczenie: "Udostępniam i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1593 z późn. zm.)".

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

Za??cznik Nr 3- Informatyk - Dzia? Zarz?dzania SI.doc plik binarny

Informacja o wyniku naboru

Wyniki naboru.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Opis zmian: Sprostowanie imienia kandydata ()
Opublikował(a): Wiesława Chajec
Data i godzina publikacji: 2007-04-12 11:05