Oferta: ds. udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków

Data publikacji: 2021-09-20
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.13.2021
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Stanowisko: ds. udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków
Informacje dodatkowe: umowa o pracę, pełen etat, formularz elektroniczny CV dostępny na stronie https://bip.geopoz.poznan.pl, zakładka Oferty pracy - Oferty bieżące

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-10-15

Zakres podstawowych czynności

1. Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków do celów prawnych oraz informacyjnych

1) wystawianie dokumentów obliczenia opłaty

2. Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie zbiorów danych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków

1) wydawanie licencji i wystawianie dokumentów obliczenia opłaty

3. Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

1) wydawanie licencji i wystawianie dokumentów obliczenia opłaty

2) udostępnianie kopii materiałów zasobu oraz opatrywanie ich klauzulą urzędową

4. Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji z ewidencji gruntów i budynków

1) wystawianie dokumentów obliczenia opłaty

5. Przygotowywanie archiwalnych materiałów z ewidencji gruntów i budynków dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego w celu wykonania prac geodezyjnych (wyciągów z wykazu zmian danych ewidencyjnych)

6. Udzielanie informacji telefonicznej w zakresie spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną

7. Obsługiwanie klientów w sali obsługi klienta

1) rejestrowanie złożonych wniosków i bezpośrednia obsługa klienta

8. Wysyłanie korespondencji

Wymagania obowiązkowe

1. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

3. nieposzlakowana opinia

4. wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia, architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna, geoinformacja, geografia, nauki o administracji

5. praca/staż na stanowisku urzędniczym w jednostkach administracji publicznej lub/i w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej lub/i w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego

6. znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych

7. umiejętność pracy w zespole

8. umiejętność obsługi komputera (pakiet Office, Internet) i urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe

1. wykształcenie średnie geodezyjne

2. studia podyplomowe z zakresu administracji

3. znajomość programów: AutoCAD, QuantumGis, C-GEO

4. umiejętność poprawnego redagowania pism

5. umiejętność komunikacji językowej na dobrym poziomie

Wymagane dokumenty

(podstawa prawna żądania danych: art.  221 par. 1, 2, 4 i 5 Kodeksu pracy oraz ustawa o pracownikach samorządowych):

 1. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia dot. wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
 2. list motywacyjny ("Co motywuje Pana/ią do podjęcia pracy na oferowanym stanowisku?")
 3. kopie/skany świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, wykształcenie i kwalifikacje - uwaga: dopuszcza się przedstawienie tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 4. kopię/skan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy wskaźnik zatrudnienia jest niższy niż 6%, a kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia (patrz informacje dodatkowe)
 5. oświadczenia o treści:

"Oświadczam, że:

 •   posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i  korzystam z pełni praw publicznych
 •   nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 •   cieszę się nieposzlakowaną opinią
 •   posiadam obywatelstwo polskie" - (oświadczenie to jest wymagane tylko wówczas, gdy zostało zawarte w wymaganiach niezbędnych)

      6. podanie przez kandydata szerszego zakresu danych niż wyżej wymienione wymaga zamieszczenia klauzuli - zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:"Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oświadczam, że  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na wolne stanowisko pracy. Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO"     

      7. jeżeli w wymaganiach niezbędnych nie ma wymogu posiadania obywatelstwa polskiego, to osoba, która go nie posiada, musi dołączyć dokument potwierdzający znajomość języka polskiego oraz oświadczenie:"Oświadczam, że posiadam:

 •   obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 •   znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej."

Inne informacje:

Składanie aplikacji

 • zachęcamy do skorzystania z wniosku on-line poprzez stronę internetową Zarządu https://bip.geopoz.poznan.pl (zakładka Oferty pracy - Oferty pracy bieżące), link przy konkretnej ofercie pracy
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza - mail: geopoz@geopoz.poznan.pl - przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • tradycyjna poczta
 • siedziba Zarządu, Sala Obsługi Klienta (I piętro).

Uwaga:

 •   skorzystanie z elektronicznego formularza aplikacyjnego wymaga od kandydata podania adresu mailowego, który jest niezbędny do obsługi procesu rekrutacji. Jeżeli nie wyraża Pan/i na to zgody, prosimy o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych w postaci papierowej
 •   dokumenty przesłane tradycyjną pocztą lub składane w Sali Obsługi Klienta  winny zawierać numer referencyjny ogłoszenia
 •   decyduje dzień wpływu (dostarczenia) aplikacji do naszej jednostki

Informacje dodatkowe

 • rozpatrywane będę tylko aplikacje:
  •   kompletne (patrz - "Wymagane dokumenty oraz oświadczenia")
  •   spełniające wymagania niezbędne
 • zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty
 • informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronach internetowych Zarządu i Biuletynu Urzędu Miasta Poznania oraz na tablicy ogłoszeń w Sali Obsługi Klienta Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu przy ul. Gronowej 20
 • uwaga - wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w naszej jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia jest niższy niż 6%, zatem pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów.

Warunki pracy

 • stanowisko pracy mieści się w wielokondygnacyjnym budynku wyposażonym w windy (windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych)
 • oświetlenie stanowiska pracy jest naturalne i sztuczne
 • praca z przewagą wysiłku umysłowego
 • podczas pracy wykorzystuje się komputer z monitorem LCD

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wynikach naboru.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Ochrona danych osobowych.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Buszka
Data wytworzenia informacji: 2021-10-14 00:00
Opis zmian: Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Buszka
Data i godzina publikacji: 2021-10-15 11:02