Oferta: ds. weryfikacji i aktualizacji

Data publikacji: 2021-08-03
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.8.2021
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Stanowisko: ds. weryfikacji i aktualizacji
Informacje dodatkowe: umowa o pracę, pełen etat, formularz elektroniczny CV dostępny na stronie https://bip.geopoz.poznan.pl, zakładka Oferty pracy - Oferty bieżące

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-09-29

Zakres podstawowych czynności

1. Prowadzenie i aktualizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie:

   - ewidencji gruntów i budynku (katastru nieruchomości)

   - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

   - obiektów topograficznych

   - szczegółowych osnów geodezyjnych

2. Weryfikowanie zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami:

   - sprawdzanie rezultatów przetwarzania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

   - sprawdzanie prawidłowości pomiarów i obliczeń współrzędnych punktów osnowy pomiarowej oraz szczegółów sytuacyjnych

   - sporządzanie protokołów weryfikacji

3. Weryfikowanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych pod względem spójności przekazywanych zbiorów danych z prowadzonymi przez ZGiKM GEOPOZ bazami danych

Wymagania obowiązkowe

- wykształcenie wyższe I stopnia kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia

- co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- nieposzlakowana opinia

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

- umiejętność obsługi komputera - pakietu Office, Internetu oraz urządzeń biurowych

- umiejętność pracy w zespole

- znajomość zagadnień, procedur i przepisów związanych z powierzonymi zadaniami

- umiejętność właściwego stosowania przepisów prawa

Wymagania dodatkowe

- wykształcenie wyższe II stopnia kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, geoinformatyka

- co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne

- umiejętność pracy z bazami danych

- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej

Wymagane dokumenty

(podstawa prawna żądania danych: art.  221 par. 1, 2, 4 i 5 Kodeksu pracy oraz ustawa o pracownikach samorządowych):

 1. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia dot. wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
 2. list motywacyjny ("Co motywuje Pana/ią do podjęcia pracy na oferowanym stanowisku?")
 3. kopie/skany świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, wykształcenie i kwalifikacje - uwaga: dopuszcza się przedstawienie tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 4. kopię/skan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy wskaźnik zatrudnienia jest niższy niż 6%, a kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia (patrz informacje dodatkowe)
 5. oświadczenia o treści:

"Oświadczam, że:

 •   posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i  korzystam z pełni praw publicznych
 •   nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 •   cieszę się nieposzlakowaną opinią
 •   posiadam obywatelstwo polskie" - (oświadczenie to jest wymagane tylko wówczas, gdy zostało zawarte w wymaganiach niezbędnych)

      6. podanie przez kandydata szerszego zakresu danych niż wyżej wymienione wymaga zamieszczenia klauzuli - zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:"Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oświadczam, że  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na wolne stanowisko pracy. Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO"     

      7. jeżeli w wymaganiach niezbędnych nie ma wymogu posiadania obywatelstwa polskiego, to osoba, która go nie posiada, musi dołączyć dokument potwierdzający znajomość języka polskiego oraz oświadczenie:"Oświadczam, że posiadam:

 •   obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 •   znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej."

Inne informacje:

Składanie aplikacji

 • zachęcamy do skorzystania z wniosku on-line poprzez stronę internetową Zarządu https://bip.geopoz.poznan.pl (zakładka Oferty pracy - Oferty pracy bieżące), link przy konkretnej ofercie pracy
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza - mail: geopoz@geopoz.poznan.pl - przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • tradycyjna poczta
 • siedziba Zarządu, Sala Obsługi Klienta (I piętro).

Uwaga:

 •   skorzystanie z elektronicznego formularza aplikacyjnego wymaga od kandydata podania adresu mailowego, który jest niezbędny do obsługi procesu rekrutacji. Jeżeli nie wyraża Pan/i na to zgody, prosimy o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych w postaci papierowej
 •   dokumenty przesłane tradycyjną pocztą lub składane w Sali Obsługi Klienta  winny zawierać numer referencyjny ogłoszenia
 •   decyduje dzień wpływu (dostarczenia) aplikacji do naszej jednostki

Informacje dodatkowe

 • rozpatrywane będę tylko aplikacje:
  •   kompletne (patrz - "Wymagane dokumenty oraz oświadczenia")
  •   spełniające wymagania niezbędne
 • zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty
 • informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronach internetowych Zarządu i Biuletynu Urzędu Miasta Poznania oraz na tablicy ogłoszeń w Sali Obsługi Klienta Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu przy ul. Gronowej 20
 • uwaga - wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w naszej jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia jest niższy niż 6%, zatem pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów.

Warunki pracy

 • stanowisko pracy mieści się w wielokondygnacyjnym budynku wyposażonym w windy (windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych)
 • oświetlenie stanowiska pracy jest naturalne i sztuczne
 • praca z przewagą wysiłku umysłowego
 • podczas pracy wykorzystuje się komputer z monitorem LCD

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wynikach naboru 08.2021.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Ochrona danych osobowych.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Buszka
Data wytworzenia informacji: 2021-09-28 00:00
Opis zmian: Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Buszka
Data i godzina publikacji: 2021-09-29 08:53