Oferta: stan. ds. zabezpieczenia funkcjonowania si - dział zarządzania si

Data publikacji: 2006-02-14
Nr ref.: ZG-ZKS/1110/7/06
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Stanowisko: stan. ds. zabezpieczenia funkcjonowania si - dział zarządzania si

Data rozstrzygnięcia oferty

2006-06-20

Zakres podstawowych czynności

Nadzór i serwis systemów informatycznych funkcjonujących w Zarządzie oraz zapewnienie wsparcia użytkownikom systemów informatycznych.

1. Administrowanie i zarządzanie pracą systemów informatycznych.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa danych w systemach,
w szczególności danych osobowych.

3. Obsługa techniczna w zakresie instalacji sprzętu
i oprogramowania.

4. Zapewnienie wsparcia technicznego wszystkim użytkownikom SI.

5. Współuczestniczenie w zakresie usuwania awarii oraz serwisu technicznego sprzętu komputerowego i osprzętu sieciowego.

Wymagania obowiązkowe

Wykształcenie średnie: informatyka.

Znajomość zasad działania podstawowego sprzętu informatycznego (komputery typu PC, komputery przenośne, urządzenia drukujące ).

Znajomość oprogramowania: MS Windows, MS Office Professional.

Praktyczna znajomość zagadnień związanych z budową sieci logicznych opartych na protokole TCP/IP.

Obywatelstwo polskie.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych.

Komunikatywność.

Umiejętność analitycznego myślenia.Kreatywność, innowacyjność.

Wymagania dodatkowe

Kursy specjalistyczne związane z administrowaniem sieci.

Certyfikaty systemów operacyjnych, baz danych
i programów narzędziowych.

2 - letni staż pracy na takim samym lub podobnym stanowisku.

Doświadczenie w pracy z zespołami ludzkimi.

Znajomość systemów bazodanowych: Oracle, Progress, MS Access.

Znajomość oprogramowania do diagnozowania sprzętu.

Wysoka kultura osobista.

Asertywność.Empatia.

Wymagane dokumenty

1. CV.

2. List motywacyjny.

3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje.

4. Kopia zaświadczenia lub oświadczenie kandydata
o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Inne informacje:

Oświadczenie: "Udostępniam i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1593
z późn. zm.)".

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

Za??cznik Nr -3 Stan.ds.zabezpieczenia funk.SI.doc plik binarny

Informacja o wyniku naboru

Za??cznik Nr 6- Informacja o wynikach naboru Stas. ds. zabezpieczenia funkcjonowania SI.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Opis zmian: wprowadzono informację o wyniku naboru ()
Opublikował(a): Bartosz Marchwiak
Data i godzina publikacji: 2006-06-20 10:28